ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم شهابی نژاد، علی انصاری، طیبه نگاهبان، تابنده صادقی، محبوبه هلاکویی، اشرف سلطانی، صغری علی دلاکی، شهین حیدری، (1392). ارزیابی درونی گروه پرستاری دانشکده پرستاری، مامایی و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال 1389، مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 12(5)، 353-364. magiran.com/p1144356
M. Shahabinejad, A. Ansari, T. Negahban, Sadeghi T., M. Halakoi, A. Soltani, S. Alidalaki, Sh. Hidari, (2013). Internal Evaluation of Nursing Course in Rafsanjan University of Medical Sciences, Journal of Rafsanjan University Of Medical Sciences, 12(5), 353-364. magiran.com/p1144356
مریم شهابی نژاد، علی انصاری، طیبه نگاهبان، تابنده صادقی، محبوبه هلاکویی، اشرف سلطانی، صغری علی دلاکی، شهین حیدری، ارزیابی درونی گروه پرستاری دانشکده پرستاری، مامایی و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال 1389. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 1392؛ 12(5): 353-364. magiran.com/p1144356
M. Shahabinejad, A. Ansari, T. Negahban, Sadeghi T., M. Halakoi, A. Soltani, S. Alidalaki, Sh. Hidari, Internal Evaluation of Nursing Course in Rafsanjan University of Medical Sciences, Journal of Rafsanjan University Of Medical Sciences, 2013; 12(5): 353-364. magiran.com/p1144356
مریم شهابی نژاد، علی انصاری، طیبه نگاهبان، تابنده صادقی، محبوبه هلاکویی، اشرف سلطانی، صغری علی دلاکی، شهین حیدری، "ارزیابی درونی گروه پرستاری دانشکده پرستاری، مامایی و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال 1389"، مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 12، شماره 5 (1392): 353-364. magiran.com/p1144356
M. Shahabinejad, A. Ansari, T. Negahban, Sadeghi T., M. Halakoi, A. Soltani, S. Alidalaki, Sh. Hidari, "Internal Evaluation of Nursing Course in Rafsanjan University of Medical Sciences", Journal of Rafsanjan University Of Medical Sciences 12, no.5 (2013): 353-364. magiran.com/p1144356
مریم شهابی نژاد، علی انصاری، طیبه نگاهبان، تابنده صادقی، محبوبه هلاکویی، اشرف سلطانی، صغری علی دلاکی، شهین حیدری، (1392). 'ارزیابی درونی گروه پرستاری دانشکده پرستاری، مامایی و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال 1389'، مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 12(5)، صص.353-364. magiran.com/p1144356
M. Shahabinejad, A. Ansari, T. Negahban, Sadeghi T., M. Halakoi, A. Soltani, S. Alidalaki, Sh. Hidari, (2013). 'Internal Evaluation of Nursing Course in Rafsanjan University of Medical Sciences', Journal of Rafsanjan University Of Medical Sciences, 12(5), pp.353-364. magiran.com/p1144356
مریم شهابی نژاد؛ علی انصاری؛ طیبه نگاهبان؛ تابنده صادقی؛ محبوبه هلاکویی؛ اشرف سلطانی؛ صغری علی دلاکی؛ شهین حیدری. "ارزیابی درونی گروه پرستاری دانشکده پرستاری، مامایی و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال 1389". مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 12 ،5 ، 1392، 353-364. magiran.com/p1144356
M. Shahabinejad; A. Ansari; T. Negahban; Sadeghi T.; M. Halakoi; A. Soltani; S. Alidalaki; Sh. Hidari. "Internal Evaluation of Nursing Course in Rafsanjan University of Medical Sciences", Journal of Rafsanjan University Of Medical Sciences, 12, 5, 2013, 353-364. magiran.com/p1144356
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال