ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امیر سالاری، صادق صابری، رامین اسپندار، محمود معتمدی، (1391). جراحی باز همراه با تثبیت با پلاک در بیماران دارای شکستگی کالکانئوس، مجله جراحی استخوان و مفاصل ایران، 10(1)، 18-24. magiran.com/p1144706
Dr. Amir Salari, Dr. Sadegh Saberi, Dr. Ramin Spandar, Dr. Mahmood Motamedi, (2012). Open Reduction and Internal Fixation in Fracture of Calcaneus, Iranian Journal of Orthopaedic Surgery, 10(1), 18-24. magiran.com/p1144706
امیر سالاری، صادق صابری، رامین اسپندار، محمود معتمدی، جراحی باز همراه با تثبیت با پلاک در بیماران دارای شکستگی کالکانئوس. مجله جراحی استخوان و مفاصل ایران، 1391؛ 10(1): 18-24. magiran.com/p1144706
Dr. Amir Salari, Dr. Sadegh Saberi, Dr. Ramin Spandar, Dr. Mahmood Motamedi, Open Reduction and Internal Fixation in Fracture of Calcaneus, Iranian Journal of Orthopaedic Surgery, 2012; 10(1): 18-24. magiran.com/p1144706
امیر سالاری، صادق صابری، رامین اسپندار، محمود معتمدی، "جراحی باز همراه با تثبیت با پلاک در بیماران دارای شکستگی کالکانئوس"، مجله جراحی استخوان و مفاصل ایران 10، شماره 1 (1391): 18-24. magiran.com/p1144706
Dr. Amir Salari, Dr. Sadegh Saberi, Dr. Ramin Spandar, Dr. Mahmood Motamedi, "Open Reduction and Internal Fixation in Fracture of Calcaneus", Iranian Journal of Orthopaedic Surgery 10, no.1 (2012): 18-24. magiran.com/p1144706
امیر سالاری، صادق صابری، رامین اسپندار، محمود معتمدی، (1391). 'جراحی باز همراه با تثبیت با پلاک در بیماران دارای شکستگی کالکانئوس'، مجله جراحی استخوان و مفاصل ایران، 10(1)، صص.18-24. magiran.com/p1144706
Dr. Amir Salari, Dr. Sadegh Saberi, Dr. Ramin Spandar, Dr. Mahmood Motamedi, (2012). 'Open Reduction and Internal Fixation in Fracture of Calcaneus', Iranian Journal of Orthopaedic Surgery, 10(1), pp.18-24. magiran.com/p1144706
امیر سالاری؛ صادق صابری؛ رامین اسپندار؛ محمود معتمدی. "جراحی باز همراه با تثبیت با پلاک در بیماران دارای شکستگی کالکانئوس". مجله جراحی استخوان و مفاصل ایران، 10 ،1 ، 1391، 18-24. magiran.com/p1144706
Dr. Amir Salari; Dr. Sadegh Saberi; Dr. Ramin Spandar; Dr. Mahmood Motamedi. "Open Reduction and Internal Fixation in Fracture of Calcaneus", Iranian Journal of Orthopaedic Surgery, 10, 1, 2012, 18-24. magiran.com/p1144706
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال