ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد علی هادیان فرد، رضا شربتی، (1392). شبیه سازی عددی اتصالات خمشی فولادی پس کشیده و بررسی نقش اجزاء اتصال در رفتار آن، فصلنامه مدل سازی در مهندسی، 11(32)، 11-28. magiran.com/p1145542
Hadianfard, Sharbati, (2013). NUMERICAL SIMULATION OF POST-TENSIONED STEEL MOMENT CONNECTIONS AND INVESTIGATION THE ROLE OF CONNECTION PARTS ON ITS BEHAVIOR, Journal of Modeling in Engineering, 11(32), 11-28. magiran.com/p1145542
محمد علی هادیان فرد، رضا شربتی، شبیه سازی عددی اتصالات خمشی فولادی پس کشیده و بررسی نقش اجزاء اتصال در رفتار آن. فصلنامه مدل سازی در مهندسی، 1392؛ 11(32): 11-28. magiran.com/p1145542
Hadianfard, Sharbati, NUMERICAL SIMULATION OF POST-TENSIONED STEEL MOMENT CONNECTIONS AND INVESTIGATION THE ROLE OF CONNECTION PARTS ON ITS BEHAVIOR, Journal of Modeling in Engineering, 2013; 11(32): 11-28. magiran.com/p1145542
محمد علی هادیان فرد، رضا شربتی، "شبیه سازی عددی اتصالات خمشی فولادی پس کشیده و بررسی نقش اجزاء اتصال در رفتار آن"، فصلنامه مدل سازی در مهندسی 11، شماره 32 (1392): 11-28. magiran.com/p1145542
Hadianfard, Sharbati, "NUMERICAL SIMULATION OF POST-TENSIONED STEEL MOMENT CONNECTIONS AND INVESTIGATION THE ROLE OF CONNECTION PARTS ON ITS BEHAVIOR", Journal of Modeling in Engineering 11, no.32 (2013): 11-28. magiran.com/p1145542
محمد علی هادیان فرد، رضا شربتی، (1392). 'شبیه سازی عددی اتصالات خمشی فولادی پس کشیده و بررسی نقش اجزاء اتصال در رفتار آن'، فصلنامه مدل سازی در مهندسی، 11(32)، صص.11-28. magiran.com/p1145542
Hadianfard, Sharbati, (2013). 'NUMERICAL SIMULATION OF POST-TENSIONED STEEL MOMENT CONNECTIONS AND INVESTIGATION THE ROLE OF CONNECTION PARTS ON ITS BEHAVIOR', Journal of Modeling in Engineering, 11(32), pp.11-28. magiran.com/p1145542
محمد علی هادیان فرد؛ رضا شربتی. "شبیه سازی عددی اتصالات خمشی فولادی پس کشیده و بررسی نقش اجزاء اتصال در رفتار آن". فصلنامه مدل سازی در مهندسی، 11 ،32 ، 1392، 11-28. magiran.com/p1145542
Hadianfard; Sharbati. "NUMERICAL SIMULATION OF POST-TENSIONED STEEL MOMENT CONNECTIONS AND INVESTIGATION THE ROLE OF CONNECTION PARTS ON ITS BEHAVIOR", Journal of Modeling in Engineering, 11, 32, 2013, 11-28. magiran.com/p1145542
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال