ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد تقی نصیری، محمد حیدری، سارا شهبازی، اسماعیل انصاری، (1392). همبستگی استراتژی های منابع انسانی براساس الگوی آلن یلسی با عملکرد سازمانی کارکنان بیمارستان آیت الله کاشانی شهرکرد، نشریه مدیریت ارتقای سلامت، 2(3)، 36-44. magiran.com/p1146439
Nasiri Mt, Heidari M., Shahbazi S., Ansari E, (2013). Correlation of human resource strategies based on Allen Ylsy Model with organizational performance staff in Aiat Allah Kashani Hospital, Journal of Health Promotion Management, 2(3), 36-44. magiran.com/p1146439
محمد تقی نصیری، محمد حیدری، سارا شهبازی، اسماعیل انصاری، همبستگی استراتژی های منابع انسانی براساس الگوی آلن یلسی با عملکرد سازمانی کارکنان بیمارستان آیت الله کاشانی شهرکرد. نشریه مدیریت ارتقای سلامت، 1392؛ 2(3): 36-44. magiran.com/p1146439
Nasiri Mt, Heidari M., Shahbazi S., Ansari E, Correlation of human resource strategies based on Allen Ylsy Model with organizational performance staff in Aiat Allah Kashani Hospital, Journal of Health Promotion Management, 2013; 2(3): 36-44. magiran.com/p1146439
محمد تقی نصیری، محمد حیدری، سارا شهبازی، اسماعیل انصاری، "همبستگی استراتژی های منابع انسانی براساس الگوی آلن یلسی با عملکرد سازمانی کارکنان بیمارستان آیت الله کاشانی شهرکرد"، نشریه مدیریت ارتقای سلامت 2، شماره 3 (1392): 36-44. magiran.com/p1146439
Nasiri Mt, Heidari M., Shahbazi S., Ansari E, "Correlation of human resource strategies based on Allen Ylsy Model with organizational performance staff in Aiat Allah Kashani Hospital", Journal of Health Promotion Management 2, no.3 (2013): 36-44. magiran.com/p1146439
محمد تقی نصیری، محمد حیدری، سارا شهبازی، اسماعیل انصاری، (1392). 'همبستگی استراتژی های منابع انسانی براساس الگوی آلن یلسی با عملکرد سازمانی کارکنان بیمارستان آیت الله کاشانی شهرکرد'، نشریه مدیریت ارتقای سلامت، 2(3)، صص.36-44. magiran.com/p1146439
Nasiri Mt, Heidari M., Shahbazi S., Ansari E, (2013). 'Correlation of human resource strategies based on Allen Ylsy Model with organizational performance staff in Aiat Allah Kashani Hospital', Journal of Health Promotion Management, 2(3), pp.36-44. magiran.com/p1146439
محمد تقی نصیری؛ محمد حیدری؛ سارا شهبازی؛ اسماعیل انصاری. "همبستگی استراتژی های منابع انسانی براساس الگوی آلن یلسی با عملکرد سازمانی کارکنان بیمارستان آیت الله کاشانی شهرکرد". نشریه مدیریت ارتقای سلامت، 2 ،3 ، 1392، 36-44. magiran.com/p1146439
Nasiri Mt; Heidari M.; Shahbazi S.; Ansari E. "Correlation of human resource strategies based on Allen Ylsy Model with organizational performance staff in Aiat Allah Kashani Hospital", Journal of Health Promotion Management, 2, 3, 2013, 36-44. magiran.com/p1146439
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال