ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رحیم احمدی، شکوفه بلالی، پریسا توکلی، مهیار مافی، غلامرضا حاجی، (1392). بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی برگ های گیاه مریم گلی (Salvia officinalis) بر سطح سرمی LH، FSH و تستوسترون و بافت بیضه در موش های صحرایی، مجله فیض، 17(3)، 225-231. magiran.com/p1146952
Rahim Ahmadi, Shokofeh Balali, Parisa Tavakoli, Mahyar Mafi, Gholam Reza Haji, (2013). The effect of hydroalcoholic leaf extract of Salvia officinalis on serum levels of FSH, LH, testosterone and testicular tissue in rats, Feyz, 17(3), 225-231. magiran.com/p1146952
رحیم احمدی، شکوفه بلالی، پریسا توکلی، مهیار مافی، غلامرضا حاجی، بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی برگ های گیاه مریم گلی (Salvia officinalis) بر سطح سرمی LH، FSH و تستوسترون و بافت بیضه در موش های صحرایی. مجله فیض، 1392؛ 17(3): 225-231. magiran.com/p1146952
Rahim Ahmadi, Shokofeh Balali, Parisa Tavakoli, Mahyar Mafi, Gholam Reza Haji, The effect of hydroalcoholic leaf extract of Salvia officinalis on serum levels of FSH, LH, testosterone and testicular tissue in rats, Feyz, 2013; 17(3): 225-231. magiran.com/p1146952
رحیم احمدی، شکوفه بلالی، پریسا توکلی، مهیار مافی، غلامرضا حاجی، "بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی برگ های گیاه مریم گلی (Salvia officinalis) بر سطح سرمی LH، FSH و تستوسترون و بافت بیضه در موش های صحرایی"، مجله فیض 17، شماره 3 (1392): 225-231. magiran.com/p1146952
Rahim Ahmadi, Shokofeh Balali, Parisa Tavakoli, Mahyar Mafi, Gholam Reza Haji, "The effect of hydroalcoholic leaf extract of Salvia officinalis on serum levels of FSH, LH, testosterone and testicular tissue in rats", Feyz 17, no.3 (2013): 225-231. magiran.com/p1146952
رحیم احمدی، شکوفه بلالی، پریسا توکلی، مهیار مافی، غلامرضا حاجی، (1392). 'بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی برگ های گیاه مریم گلی (Salvia officinalis) بر سطح سرمی LH، FSH و تستوسترون و بافت بیضه در موش های صحرایی'، مجله فیض، 17(3)، صص.225-231. magiran.com/p1146952
Rahim Ahmadi, Shokofeh Balali, Parisa Tavakoli, Mahyar Mafi, Gholam Reza Haji, (2013). 'The effect of hydroalcoholic leaf extract of Salvia officinalis on serum levels of FSH, LH, testosterone and testicular tissue in rats', Feyz, 17(3), pp.225-231. magiran.com/p1146952
رحیم احمدی؛ شکوفه بلالی؛ پریسا توکلی؛ مهیار مافی؛ غلامرضا حاجی. "بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی برگ های گیاه مریم گلی (Salvia officinalis) بر سطح سرمی LH، FSH و تستوسترون و بافت بیضه در موش های صحرایی". مجله فیض، 17 ،3 ، 1392، 225-231. magiran.com/p1146952
Rahim Ahmadi; Shokofeh Balali; Parisa Tavakoli; Mahyar Mafi; Gholam Reza Haji. "The effect of hydroalcoholic leaf extract of Salvia officinalis on serum levels of FSH, LH, testosterone and testicular tissue in rats", Feyz, 17, 3, 2013, 225-231. magiran.com/p1146952
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال