ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عبدالحسن کاظمی، مصطفی کاظمی، نجات فیض اللهی، صدیار عطالو، رضا مسعودی فر، محمد مسعودی نیا، محمود عباسی، مهرزاد کیانی، (1392). دستکاری مولکولار طول عمر بشر و چالش های اخلاقی آن، فصلنامه اخلاق پزشکی، 6(19)، 161-182. magiran.com/p1147192
Abdolhassan Kazemi, Mostafa Kazemi, Nejat Feizollahi, Sadyar Ataloo, Reza Masoudi Far, Mohammad Masoudi Nia, Mahmood Abbasi, Mehrzad Kiani, (2013). Molecular Manipulation of the Human Life Span and its Ethical Challenges, Journal of Medical Ethics, 6(19), 161-182. magiran.com/p1147192
عبدالحسن کاظمی، مصطفی کاظمی، نجات فیض اللهی، صدیار عطالو، رضا مسعودی فر، محمد مسعودی نیا، محمود عباسی، مهرزاد کیانی، دستکاری مولکولار طول عمر بشر و چالش های اخلاقی آن. فصلنامه اخلاق پزشکی، 1392؛ 6(19): 161-182. magiran.com/p1147192
Abdolhassan Kazemi, Mostafa Kazemi, Nejat Feizollahi, Sadyar Ataloo, Reza Masoudi Far, Mohammad Masoudi Nia, Mahmood Abbasi, Mehrzad Kiani, Molecular Manipulation of the Human Life Span and its Ethical Challenges, Journal of Medical Ethics, 2013; 6(19): 161-182. magiran.com/p1147192
عبدالحسن کاظمی، مصطفی کاظمی، نجات فیض اللهی، صدیار عطالو، رضا مسعودی فر، محمد مسعودی نیا، محمود عباسی، مهرزاد کیانی، "دستکاری مولکولار طول عمر بشر و چالش های اخلاقی آن"، فصلنامه اخلاق پزشکی 6، شماره 19 (1392): 161-182. magiran.com/p1147192
Abdolhassan Kazemi, Mostafa Kazemi, Nejat Feizollahi, Sadyar Ataloo, Reza Masoudi Far, Mohammad Masoudi Nia, Mahmood Abbasi, Mehrzad Kiani, "Molecular Manipulation of the Human Life Span and its Ethical Challenges", Journal of Medical Ethics 6, no.19 (2013): 161-182. magiran.com/p1147192
عبدالحسن کاظمی، مصطفی کاظمی، نجات فیض اللهی، صدیار عطالو، رضا مسعودی فر، محمد مسعودی نیا، محمود عباسی، مهرزاد کیانی، (1392). 'دستکاری مولکولار طول عمر بشر و چالش های اخلاقی آن'، فصلنامه اخلاق پزشکی، 6(19)، صص.161-182. magiran.com/p1147192
Abdolhassan Kazemi, Mostafa Kazemi, Nejat Feizollahi, Sadyar Ataloo, Reza Masoudi Far, Mohammad Masoudi Nia, Mahmood Abbasi, Mehrzad Kiani, (2013). 'Molecular Manipulation of the Human Life Span and its Ethical Challenges', Journal of Medical Ethics, 6(19), pp.161-182. magiran.com/p1147192
عبدالحسن کاظمی؛ مصطفی کاظمی؛ نجات فیض اللهی؛ صدیار عطالو؛ رضا مسعودی فر؛ محمد مسعودی نیا؛ محمود عباسی؛ مهرزاد کیانی. "دستکاری مولکولار طول عمر بشر و چالش های اخلاقی آن". فصلنامه اخلاق پزشکی، 6 ،19 ، 1392، 161-182. magiran.com/p1147192
Abdolhassan Kazemi; Mostafa Kazemi; Nejat Feizollahi; Sadyar Ataloo; Reza Masoudi Far; Mohammad Masoudi Nia; Mahmood Abbasi; Mehrzad Kiani. "Molecular Manipulation of the Human Life Span and its Ethical Challenges", Journal of Medical Ethics, 6, 19, 2013, 161-182. magiran.com/p1147192
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال