ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رحمت الله اشتواد، داود کلانتری ، (1392). تعیین برخی از خواص فیزیکی ارقام برنج های اصلاح شده ایرانی، نشریه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران، 9(1)، 40. magiran.com/p1148725
Rahmatollah Eshtavad, Davood Kalantari, (2013). Determination of some Physical Properties of Four Iranian Improved Rice Cultivars, Iranian Food Science and Technology Research Journal, 9(1), 40. magiran.com/p1148725
رحمت الله اشتواد، داود کلانتری ، تعیین برخی از خواص فیزیکی ارقام برنج های اصلاح شده ایرانی. نشریه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران، 1392؛ 9(1): 40. magiran.com/p1148725
Rahmatollah Eshtavad, Davood Kalantari, Determination of some Physical Properties of Four Iranian Improved Rice Cultivars, Iranian Food Science and Technology Research Journal, 2013; 9(1): 40. magiran.com/p1148725
رحمت الله اشتواد، داود کلانتری ، "تعیین برخی از خواص فیزیکی ارقام برنج های اصلاح شده ایرانی"، نشریه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران 9، شماره 1 (1392): 40. magiran.com/p1148725
Rahmatollah Eshtavad, Davood Kalantari, "Determination of some Physical Properties of Four Iranian Improved Rice Cultivars", Iranian Food Science and Technology Research Journal 9, no.1 (2013): 40. magiran.com/p1148725
رحمت الله اشتواد، داود کلانتری ، (1392). 'تعیین برخی از خواص فیزیکی ارقام برنج های اصلاح شده ایرانی'، نشریه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران، 9(1)، صص.40. magiran.com/p1148725
Rahmatollah Eshtavad, Davood Kalantari, (2013). 'Determination of some Physical Properties of Four Iranian Improved Rice Cultivars', Iranian Food Science and Technology Research Journal, 9(1), pp.40. magiran.com/p1148725
رحمت الله اشتواد؛ داود کلانتری . "تعیین برخی از خواص فیزیکی ارقام برنج های اصلاح شده ایرانی". نشریه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران، 9 ،1 ، 1392، 40. magiran.com/p1148725
Rahmatollah Eshtavad; Davood Kalantari. "Determination of some Physical Properties of Four Iranian Improved Rice Cultivars", Iranian Food Science and Technology Research Journal, 9, 1, 2013, 40. magiran.com/p1148725
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال