ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سجاد کرمی، مجید کاشف، عباسعلی گایینی، حمید رجبی، مجید امانی، (1392). تاثیر مصرف مکمل گلوتامین بر تغییرات HSP72، کورتیزول و گلوکز پلاسما پس از فعالیت ورزشی، مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، 15(2)، 166-173. magiran.com/p1148874
Sajad Karami, Dr Majid Kashef, Dr Abasali Gaeini, Dr Hamid Rajabi, Majid Amani, (2013). The Effect of Glutamine Supplement on Changes in hsp72, Cortisol and Plasma Glucose after Exercise, Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism, 15(2), 166-173. magiran.com/p1148874
سجاد کرمی، مجید کاشف، عباسعلی گایینی، حمید رجبی، مجید امانی، تاثیر مصرف مکمل گلوتامین بر تغییرات HSP72، کورتیزول و گلوکز پلاسما پس از فعالیت ورزشی. مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، 1392؛ 15(2): 166-173. magiran.com/p1148874
Sajad Karami, Dr Majid Kashef, Dr Abasali Gaeini, Dr Hamid Rajabi, Majid Amani, The Effect of Glutamine Supplement on Changes in hsp72, Cortisol and Plasma Glucose after Exercise, Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism, 2013; 15(2): 166-173. magiran.com/p1148874
سجاد کرمی، مجید کاشف، عباسعلی گایینی، حمید رجبی، مجید امانی، "تاثیر مصرف مکمل گلوتامین بر تغییرات HSP72، کورتیزول و گلوکز پلاسما پس از فعالیت ورزشی"، مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران 15، شماره 2 (1392): 166-173. magiran.com/p1148874
Sajad Karami, Dr Majid Kashef, Dr Abasali Gaeini, Dr Hamid Rajabi, Majid Amani, "The Effect of Glutamine Supplement on Changes in hsp72, Cortisol and Plasma Glucose after Exercise", Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism 15, no.2 (2013): 166-173. magiran.com/p1148874
سجاد کرمی، مجید کاشف، عباسعلی گایینی، حمید رجبی، مجید امانی، (1392). 'تاثیر مصرف مکمل گلوتامین بر تغییرات HSP72، کورتیزول و گلوکز پلاسما پس از فعالیت ورزشی'، مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، 15(2)، صص.166-173. magiran.com/p1148874
Sajad Karami, Dr Majid Kashef, Dr Abasali Gaeini, Dr Hamid Rajabi, Majid Amani, (2013). 'The Effect of Glutamine Supplement on Changes in hsp72, Cortisol and Plasma Glucose after Exercise', Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism, 15(2), pp.166-173. magiran.com/p1148874
سجاد کرمی؛ مجید کاشف؛ عباسعلی گایینی؛ حمید رجبی؛ مجید امانی. "تاثیر مصرف مکمل گلوتامین بر تغییرات HSP72، کورتیزول و گلوکز پلاسما پس از فعالیت ورزشی". مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، 15 ،2 ، 1392، 166-173. magiran.com/p1148874
Sajad Karami; Dr Majid Kashef; Dr Abasali Gaeini; Dr Hamid Rajabi; Majid Amani. "The Effect of Glutamine Supplement on Changes in hsp72, Cortisol and Plasma Glucose after Exercise", Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism, 15, 2, 2013, 166-173. magiran.com/p1148874
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال