ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
دکتر سید رضا فاطمی طباطبایی، دکتر نغمه موری بختیاری، دکتر عبدالرضا ملکیان، دکتر عباس کریمیان، سعید ایوانی، دکتر سید محمد علی نوری، دکتر اشکیانی پویا، نقاشپور فریناز، (1392). القای دیابت نوع 2 تجربی با استفاده از روغن های زیتون و دنبه در موش صحرایی، مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، 15(2)، 174-182. magiran.com/p1148883
Dr. Seyed Reza Fatemi Tabatabaei, Dr. Naghmeh Moori Bakhtiary, Dr. Abdolreza Malekian, Dr. Abbas Karimian, Saeed Eivani, Dr. Seyed Mohammad Ali Noori, Dr. Ashkiani Pooya, Naghashpoor Farinaz, (2013). Induction of Experimental Type 2 Diabetes Using Olive and Rump Oils in Rat, Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism, 15(2), 174-182. magiran.com/p1148883
دکتر سید رضا فاطمی طباطبایی، دکتر نغمه موری بختیاری، دکتر عبدالرضا ملکیان، دکتر عباس کریمیان، سعید ایوانی، دکتر سید محمد علی نوری، دکتر اشکیانی پویا، نقاشپور فریناز، القای دیابت نوع 2 تجربی با استفاده از روغن های زیتون و دنبه در موش صحرایی. مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، 1392؛ 15(2): 174-182. magiran.com/p1148883
Dr. Seyed Reza Fatemi Tabatabaei, Dr. Naghmeh Moori Bakhtiary, Dr. Abdolreza Malekian, Dr. Abbas Karimian, Saeed Eivani, Dr. Seyed Mohammad Ali Noori, Dr. Ashkiani Pooya, Naghashpoor Farinaz, Induction of Experimental Type 2 Diabetes Using Olive and Rump Oils in Rat, Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism, 2013; 15(2): 174-182. magiran.com/p1148883
دکتر سید رضا فاطمی طباطبایی، دکتر نغمه موری بختیاری، دکتر عبدالرضا ملکیان، دکتر عباس کریمیان، سعید ایوانی، دکتر سید محمد علی نوری، دکتر اشکیانی پویا، نقاشپور فریناز، "القای دیابت نوع 2 تجربی با استفاده از روغن های زیتون و دنبه در موش صحرایی"، مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران 15، شماره 2 (1392): 174-182. magiran.com/p1148883
Dr. Seyed Reza Fatemi Tabatabaei, Dr. Naghmeh Moori Bakhtiary, Dr. Abdolreza Malekian, Dr. Abbas Karimian, Saeed Eivani, Dr. Seyed Mohammad Ali Noori, Dr. Ashkiani Pooya, Naghashpoor Farinaz, "Induction of Experimental Type 2 Diabetes Using Olive and Rump Oils in Rat", Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism 15, no.2 (2013): 174-182. magiran.com/p1148883
دکتر سید رضا فاطمی طباطبایی، دکتر نغمه موری بختیاری، دکتر عبدالرضا ملکیان، دکتر عباس کریمیان، سعید ایوانی، دکتر سید محمد علی نوری، دکتر اشکیانی پویا، نقاشپور فریناز، (1392). 'القای دیابت نوع 2 تجربی با استفاده از روغن های زیتون و دنبه در موش صحرایی'، مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، 15(2)، صص.174-182. magiran.com/p1148883
Dr. Seyed Reza Fatemi Tabatabaei, Dr. Naghmeh Moori Bakhtiary, Dr. Abdolreza Malekian, Dr. Abbas Karimian, Saeed Eivani, Dr. Seyed Mohammad Ali Noori, Dr. Ashkiani Pooya, Naghashpoor Farinaz, (2013). 'Induction of Experimental Type 2 Diabetes Using Olive and Rump Oils in Rat', Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism, 15(2), pp.174-182. magiran.com/p1148883
دکتر سید رضا فاطمی طباطبایی؛ دکتر نغمه موری بختیاری؛ دکتر عبدالرضا ملکیان؛ دکتر عباس کریمیان؛ سعید ایوانی؛ دکتر سید محمد علی نوری؛ دکتر اشکیانی پویا؛ نقاشپور فریناز. "القای دیابت نوع 2 تجربی با استفاده از روغن های زیتون و دنبه در موش صحرایی". مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، 15 ،2 ، 1392، 174-182. magiran.com/p1148883
Dr. Seyed Reza Fatemi Tabatabaei; Dr. Naghmeh Moori Bakhtiary; Dr. Abdolreza Malekian; Dr. Abbas Karimian; Saeed Eivani; Dr. Seyed Mohammad Ali Noori; Dr. Ashkiani Pooya; Naghashpoor Farinaz. "Induction of Experimental Type 2 Diabetes Using Olive and Rump Oils in Rat", Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism, 15, 2, 2013, 174-182. magiran.com/p1148883
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال