ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مرضیه معتمدی، مینا کوهی حبیبی، غلامحسین مصاحبی، (1392). بررسی پاره ای از خصوصیات بیولوژیکی و مولکولی ویروس رگه ای توتون Tobacco streak virus جدا شده از آفتابگردان، فصلنامه مطالعات حفاظت گیاهان، 27(2)، 159-168. magiran.com/p1152939
M. Motamedi, M. Koohi Habibi, Gh. Mosahebi, (2013). Study on some Biological and Molecular Characterization of Tobacco streak virus Isolated from Sunflower, Journal of plant protection, 27(2), 159-168. magiran.com/p1152939
مرضیه معتمدی، مینا کوهی حبیبی، غلامحسین مصاحبی، بررسی پاره ای از خصوصیات بیولوژیکی و مولکولی ویروس رگه ای توتون Tobacco streak virus جدا شده از آفتابگردان. فصلنامه مطالعات حفاظت گیاهان، 1392؛ 27(2): 159-168. magiran.com/p1152939
M. Motamedi, M. Koohi Habibi, Gh. Mosahebi, Study on some Biological and Molecular Characterization of Tobacco streak virus Isolated from Sunflower, Journal of plant protection, 2013; 27(2): 159-168. magiran.com/p1152939
مرضیه معتمدی، مینا کوهی حبیبی، غلامحسین مصاحبی، "بررسی پاره ای از خصوصیات بیولوژیکی و مولکولی ویروس رگه ای توتون Tobacco streak virus جدا شده از آفتابگردان"، فصلنامه مطالعات حفاظت گیاهان 27، شماره 2 (1392): 159-168. magiran.com/p1152939
M. Motamedi, M. Koohi Habibi, Gh. Mosahebi, "Study on some Biological and Molecular Characterization of Tobacco streak virus Isolated from Sunflower", Journal of plant protection 27, no.2 (2013): 159-168. magiran.com/p1152939
مرضیه معتمدی، مینا کوهی حبیبی، غلامحسین مصاحبی، (1392). 'بررسی پاره ای از خصوصیات بیولوژیکی و مولکولی ویروس رگه ای توتون Tobacco streak virus جدا شده از آفتابگردان'، فصلنامه مطالعات حفاظت گیاهان، 27(2)، صص.159-168. magiran.com/p1152939
M. Motamedi, M. Koohi Habibi, Gh. Mosahebi, (2013). 'Study on some Biological and Molecular Characterization of Tobacco streak virus Isolated from Sunflower', Journal of plant protection, 27(2), pp.159-168. magiran.com/p1152939
مرضیه معتمدی؛ مینا کوهی حبیبی؛ غلامحسین مصاحبی. "بررسی پاره ای از خصوصیات بیولوژیکی و مولکولی ویروس رگه ای توتون Tobacco streak virus جدا شده از آفتابگردان". فصلنامه مطالعات حفاظت گیاهان، 27 ،2 ، 1392، 159-168. magiran.com/p1152939
M. Motamedi; M. Koohi Habibi; Gh. Mosahebi. "Study on some Biological and Molecular Characterization of Tobacco streak virus Isolated from Sunflower", Journal of plant protection, 27, 2, 2013, 159-168. magiran.com/p1152939
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال