ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمود گودرزی، عبدالمهدی نصیرزاده، ابوالفضل فراهانی، مریم وطن دوست، (1392). طراحی و تدوین راهبرد توسعه ورزش همگانی استان کرمان، نشریه مدیریت ورزشی، 17، 149-172. magiran.com/p1153310
Mahmoud Goudarzi, Abdol Mehdi Nasirzadeh, Abolfazl Farahani, Maryam Vatan Doust, (2013). The Design and Codification of Development Strategy of Sport for All in Kerman Province, Sport Management, 17, 149-172. magiran.com/p1153310
محمود گودرزی، عبدالمهدی نصیرزاده، ابوالفضل فراهانی، مریم وطن دوست، طراحی و تدوین راهبرد توسعه ورزش همگانی استان کرمان. نشریه مدیریت ورزشی، 1392؛ 17: 149-172. magiran.com/p1153310
Mahmoud Goudarzi, Abdol Mehdi Nasirzadeh, Abolfazl Farahani, Maryam Vatan Doust, The Design and Codification of Development Strategy of Sport for All in Kerman Province, Sport Management, 2013; 17: 149-172. magiran.com/p1153310
محمود گودرزی، عبدالمهدی نصیرزاده، ابوالفضل فراهانی، مریم وطن دوست، "طراحی و تدوین راهبرد توسعه ورزش همگانی استان کرمان"، نشریه مدیریت ورزشی ،17 (1392): 149-172. magiran.com/p1153310
Mahmoud Goudarzi, Abdol Mehdi Nasirzadeh, Abolfazl Farahani, Maryam Vatan Doust, "The Design and Codification of Development Strategy of Sport for All in Kerman Province", Sport Management no. 17 (2013): 149-172. magiran.com/p1153310
محمود گودرزی، عبدالمهدی نصیرزاده، ابوالفضل فراهانی، مریم وطن دوست، (1392). 'طراحی و تدوین راهبرد توسعه ورزش همگانی استان کرمان'، نشریه مدیریت ورزشی، 17، صص.149-172. magiran.com/p1153310
Mahmoud Goudarzi, Abdol Mehdi Nasirzadeh, Abolfazl Farahani, Maryam Vatan Doust, (2013). 'The Design and Codification of Development Strategy of Sport for All in Kerman Province', Sport Management, 17, pp.149-172. magiran.com/p1153310
محمود گودرزی؛ عبدالمهدی نصیرزاده؛ ابوالفضل فراهانی؛ مریم وطن دوست. "طراحی و تدوین راهبرد توسعه ورزش همگانی استان کرمان". نشریه مدیریت ورزشی، 17 ، 1392، 149-172. magiran.com/p1153310
Mahmoud Goudarzi; Abdol Mehdi Nasirzadeh; Abolfazl Farahani; Maryam Vatan Doust. "The Design and Codification of Development Strategy of Sport for All in Kerman Province", Sport Management, 17, 2013, 149-172. magiran.com/p1153310
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال