ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیده فاطمه میری، احسان بهرامی سامانی، (1391). مدل مکانی عام برای پاسخ های همبسته پیوسته، ترتیبی و اسمی، مجله علوم آماری، 6(1)، 99-110. magiran.com/p1154106
Sayedeh Fatemeh Miri, Ehsan Bahrami Samani, (2013). General Location Model for Correlated Nominal Continuous and Ordinal Responses, Journal of Statistical Sciences, 6(1), 99-110. magiran.com/p1154106
سیده فاطمه میری، احسان بهرامی سامانی، مدل مکانی عام برای پاسخ های همبسته پیوسته، ترتیبی و اسمی. مجله علوم آماری، 1391؛ 6(1): 99-110. magiran.com/p1154106
Sayedeh Fatemeh Miri, Ehsan Bahrami Samani, General Location Model for Correlated Nominal Continuous and Ordinal Responses, Journal of Statistical Sciences, 2013; 6(1): 99-110. magiran.com/p1154106
سیده فاطمه میری، احسان بهرامی سامانی، "مدل مکانی عام برای پاسخ های همبسته پیوسته، ترتیبی و اسمی"، مجله علوم آماری 6، شماره 1 (1391): 99-110. magiran.com/p1154106
Sayedeh Fatemeh Miri, Ehsan Bahrami Samani, "General Location Model for Correlated Nominal Continuous and Ordinal Responses", Journal of Statistical Sciences 6, no.1 (2013): 99-110. magiran.com/p1154106
سیده فاطمه میری، احسان بهرامی سامانی، (1391). 'مدل مکانی عام برای پاسخ های همبسته پیوسته، ترتیبی و اسمی'، مجله علوم آماری، 6(1)، صص.99-110. magiran.com/p1154106
Sayedeh Fatemeh Miri, Ehsan Bahrami Samani, (2013). 'General Location Model for Correlated Nominal Continuous and Ordinal Responses', Journal of Statistical Sciences, 6(1), pp.99-110. magiran.com/p1154106
سیده فاطمه میری؛ احسان بهرامی سامانی. "مدل مکانی عام برای پاسخ های همبسته پیوسته، ترتیبی و اسمی". مجله علوم آماری، 6 ،1 ، 1391، 99-110. magiran.com/p1154106
Sayedeh Fatemeh Miri; Ehsan Bahrami Samani. "General Location Model for Correlated Nominal Continuous and Ordinal Responses", Journal of Statistical Sciences, 6, 1, 2013, 99-110. magiran.com/p1154106
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال