ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عزت الله عباسیان، مریم ذوالفقاری، (1392). تحلیل پویای کارایی سطح ضعیف در بورس اوراق بهادار تهران توسط فیلتر کالمن، فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، 21(65)، 231-254. magiran.com/p1155693
Ezatollah Abbasian, Maryam Zolfaghari, (2013). Dynamic Analysis of Weak Efficiency in the Tehran Stock Exchange, Using the Kalman Filter, Journal of Economic Research and Policies, 21(65), 231-254. magiran.com/p1155693
عزت الله عباسیان، مریم ذوالفقاری، تحلیل پویای کارایی سطح ضعیف در بورس اوراق بهادار تهران توسط فیلتر کالمن. فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، 1392؛ 21(65): 231-254. magiran.com/p1155693
Ezatollah Abbasian, Maryam Zolfaghari, Dynamic Analysis of Weak Efficiency in the Tehran Stock Exchange, Using the Kalman Filter, Journal of Economic Research and Policies, 2013; 21(65): 231-254. magiran.com/p1155693
عزت الله عباسیان، مریم ذوالفقاری، "تحلیل پویای کارایی سطح ضعیف در بورس اوراق بهادار تهران توسط فیلتر کالمن"، فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی 21، شماره 65 (1392): 231-254. magiran.com/p1155693
Ezatollah Abbasian, Maryam Zolfaghari, "Dynamic Analysis of Weak Efficiency in the Tehran Stock Exchange, Using the Kalman Filter", Journal of Economic Research and Policies 21, no.65 (2013): 231-254. magiran.com/p1155693
عزت الله عباسیان، مریم ذوالفقاری، (1392). 'تحلیل پویای کارایی سطح ضعیف در بورس اوراق بهادار تهران توسط فیلتر کالمن'، فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، 21(65)، صص.231-254. magiran.com/p1155693
Ezatollah Abbasian, Maryam Zolfaghari, (2013). 'Dynamic Analysis of Weak Efficiency in the Tehran Stock Exchange, Using the Kalman Filter', Journal of Economic Research and Policies, 21(65), pp.231-254. magiran.com/p1155693
عزت الله عباسیان؛ مریم ذوالفقاری. "تحلیل پویای کارایی سطح ضعیف در بورس اوراق بهادار تهران توسط فیلتر کالمن". فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، 21 ،65 ، 1392، 231-254. magiran.com/p1155693
Ezatollah Abbasian; Maryam Zolfaghari. "Dynamic Analysis of Weak Efficiency in the Tehran Stock Exchange, Using the Kalman Filter", Journal of Economic Research and Policies, 21, 65, 2013, 231-254. magiran.com/p1155693
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال