ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مجتبی خزایی، حسن حبیبی، اسکندر زند، علاالدین کردناییج، مجید امینی دهقی، محمدحسن هادیزاده، (1392). تعیین دوره بحرانی کنترل علف های هرز آویشن باغی(Thymus vulgaris)، دوفصلنامه دانش علفهای هرز، 8(2)، 25-37. magiran.com/p1158162
Mojtaba Khazaei, Hassan Habibi, Eskandar Zand, Allaedin Kordenaeej, Majeed Amini Dehghi, Mohammad Hassan Hadizadeh, (2013). Determining the Critical Period of Weed Control in Thyme (Thymus vulgaris), Iranian Journal of Weed Science, 8(2), 25-37. magiran.com/p1158162
مجتبی خزایی، حسن حبیبی، اسکندر زند، علاالدین کردناییج، مجید امینی دهقی، محمدحسن هادیزاده، تعیین دوره بحرانی کنترل علف های هرز آویشن باغی(Thymus vulgaris). دوفصلنامه دانش علفهای هرز، 1392؛ 8(2): 25-37. magiran.com/p1158162
Mojtaba Khazaei, Hassan Habibi, Eskandar Zand, Allaedin Kordenaeej, Majeed Amini Dehghi, Mohammad Hassan Hadizadeh, Determining the Critical Period of Weed Control in Thyme (Thymus vulgaris), Iranian Journal of Weed Science, 2013; 8(2): 25-37. magiran.com/p1158162
مجتبی خزایی، حسن حبیبی، اسکندر زند، علاالدین کردناییج، مجید امینی دهقی، محمدحسن هادیزاده، "تعیین دوره بحرانی کنترل علف های هرز آویشن باغی(Thymus vulgaris)"، دوفصلنامه دانش علفهای هرز 8، شماره 2 (1392): 25-37. magiran.com/p1158162
Mojtaba Khazaei, Hassan Habibi, Eskandar Zand, Allaedin Kordenaeej, Majeed Amini Dehghi, Mohammad Hassan Hadizadeh, "Determining the Critical Period of Weed Control in Thyme (Thymus vulgaris)", Iranian Journal of Weed Science 8, no.2 (2013): 25-37. magiran.com/p1158162
مجتبی خزایی، حسن حبیبی، اسکندر زند، علاالدین کردناییج، مجید امینی دهقی، محمدحسن هادیزاده، (1392). 'تعیین دوره بحرانی کنترل علف های هرز آویشن باغی(Thymus vulgaris)'، دوفصلنامه دانش علفهای هرز، 8(2)، صص.25-37. magiran.com/p1158162
Mojtaba Khazaei, Hassan Habibi, Eskandar Zand, Allaedin Kordenaeej, Majeed Amini Dehghi, Mohammad Hassan Hadizadeh, (2013). 'Determining the Critical Period of Weed Control in Thyme (Thymus vulgaris)', Iranian Journal of Weed Science, 8(2), pp.25-37. magiran.com/p1158162
مجتبی خزایی؛ حسن حبیبی؛ اسکندر زند؛ علاالدین کردناییج؛ مجید امینی دهقی؛ محمدحسن هادیزاده. "تعیین دوره بحرانی کنترل علف های هرز آویشن باغی(Thymus vulgaris)". دوفصلنامه دانش علفهای هرز، 8 ،2 ، 1392، 25-37. magiran.com/p1158162
Mojtaba Khazaei; Hassan Habibi; Eskandar Zand; Allaedin Kordenaeej; Majeed Amini Dehghi; Mohammad Hassan Hadizadeh. "Determining the Critical Period of Weed Control in Thyme (Thymus vulgaris)", Iranian Journal of Weed Science, 8, 2, 2013, 25-37. magiran.com/p1158162
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال