ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نواب فتحی، محمدعلی دهنوی، مجتبی سمنانی رهبر، (1392). تعیین روش های مناسب جهت کاهش حساسیت دمایی در سوخت جامد مرکب بر پایه HTPB، مجله تحقیق و توسعه مواد پرانرژی، 9(1)، 21. magiran.com/p1159402
N. Fathi, M. A. Dehnavi, M. Semnani Rahbar, (2013). Determination of Suitable Method for Decreasing the Temperature Sensitivity in Composite Solid Propellants Based on HTPB, Journal of Energetic Materials, 9(1), 21. magiran.com/p1159402
نواب فتحی، محمدعلی دهنوی، مجتبی سمنانی رهبر، تعیین روش های مناسب جهت کاهش حساسیت دمایی در سوخت جامد مرکب بر پایه HTPB. مجله تحقیق و توسعه مواد پرانرژی، 1392؛ 9(1): 21. magiran.com/p1159402
N. Fathi, M. A. Dehnavi, M. Semnani Rahbar, Determination of Suitable Method for Decreasing the Temperature Sensitivity in Composite Solid Propellants Based on HTPB, Journal of Energetic Materials, 2013; 9(1): 21. magiran.com/p1159402
نواب فتحی، محمدعلی دهنوی، مجتبی سمنانی رهبر، "تعیین روش های مناسب جهت کاهش حساسیت دمایی در سوخت جامد مرکب بر پایه HTPB"، مجله تحقیق و توسعه مواد پرانرژی 9، شماره 1 (1392): 21. magiran.com/p1159402
N. Fathi, M. A. Dehnavi, M. Semnani Rahbar, "Determination of Suitable Method for Decreasing the Temperature Sensitivity in Composite Solid Propellants Based on HTPB", Journal of Energetic Materials 9, no.1 (2013): 21. magiran.com/p1159402
نواب فتحی، محمدعلی دهنوی، مجتبی سمنانی رهبر، (1392). 'تعیین روش های مناسب جهت کاهش حساسیت دمایی در سوخت جامد مرکب بر پایه HTPB'، مجله تحقیق و توسعه مواد پرانرژی، 9(1)، صص.21. magiran.com/p1159402
N. Fathi, M. A. Dehnavi, M. Semnani Rahbar, (2013). 'Determination of Suitable Method for Decreasing the Temperature Sensitivity in Composite Solid Propellants Based on HTPB', Journal of Energetic Materials, 9(1), pp.21. magiran.com/p1159402
نواب فتحی؛ محمدعلی دهنوی؛ مجتبی سمنانی رهبر. "تعیین روش های مناسب جهت کاهش حساسیت دمایی در سوخت جامد مرکب بر پایه HTPB". مجله تحقیق و توسعه مواد پرانرژی، 9 ،1 ، 1392، 21. magiran.com/p1159402
N. Fathi; M. A. Dehnavi; M. Semnani Rahbar. "Determination of Suitable Method for Decreasing the Temperature Sensitivity in Composite Solid Propellants Based on HTPB", Journal of Energetic Materials, 9, 1, 2013, 21. magiran.com/p1159402
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال