ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اکبر کمیجانی، سجاد ابراهیمی، (1392). اثر نوسانات نرخ ارز بر رشد بهره وری در کشورهای در حال توسعه با لحاظ سطح توسعه-ی مالی، فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 2(6)، 1-27. magiran.com/p1161020
Akbar Komeyjani, Sajad Ebrahimi, (2013). Effect of Exchange Rate Volatility on Productivity Growth in Developing Countries While Considering Their Financial Development Levels, Quarterly Journal of Applied Economics Studiesin Iran, 2(6), 1-27. magiran.com/p1161020
اکبر کمیجانی، سجاد ابراهیمی، اثر نوسانات نرخ ارز بر رشد بهره وری در کشورهای در حال توسعه با لحاظ سطح توسعه-ی مالی. فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 1392؛ 2(6): 1-27. magiran.com/p1161020
Akbar Komeyjani, Sajad Ebrahimi, Effect of Exchange Rate Volatility on Productivity Growth in Developing Countries While Considering Their Financial Development Levels, Quarterly Journal of Applied Economics Studiesin Iran, 2013; 2(6): 1-27. magiran.com/p1161020
اکبر کمیجانی، سجاد ابراهیمی، "اثر نوسانات نرخ ارز بر رشد بهره وری در کشورهای در حال توسعه با لحاظ سطح توسعه-ی مالی"، فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران 2، شماره 6 (1392): 1-27. magiran.com/p1161020
Akbar Komeyjani, Sajad Ebrahimi, "Effect of Exchange Rate Volatility on Productivity Growth in Developing Countries While Considering Their Financial Development Levels", Quarterly Journal of Applied Economics Studiesin Iran 2, no.6 (2013): 1-27. magiran.com/p1161020
اکبر کمیجانی، سجاد ابراهیمی، (1392). 'اثر نوسانات نرخ ارز بر رشد بهره وری در کشورهای در حال توسعه با لحاظ سطح توسعه-ی مالی'، فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 2(6)، صص.1-27. magiran.com/p1161020
Akbar Komeyjani, Sajad Ebrahimi, (2013). 'Effect of Exchange Rate Volatility on Productivity Growth in Developing Countries While Considering Their Financial Development Levels', Quarterly Journal of Applied Economics Studiesin Iran, 2(6), pp.1-27. magiran.com/p1161020
اکبر کمیجانی؛ سجاد ابراهیمی. "اثر نوسانات نرخ ارز بر رشد بهره وری در کشورهای در حال توسعه با لحاظ سطح توسعه-ی مالی". فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 2 ،6 ، 1392، 1-27. magiran.com/p1161020
Akbar Komeyjani; Sajad Ebrahimi. "Effect of Exchange Rate Volatility on Productivity Growth in Developing Countries While Considering Their Financial Development Levels", Quarterly Journal of Applied Economics Studiesin Iran, 2, 6, 2013, 1-27. magiran.com/p1161020
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال