ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین کرمی، حمید محمد جعفری، حامد روحانی زاده، مهرداد تقی پور، (1392). گزارش دو مورد نادر سندرم ایمرسلوند گراسبک در یک خانواده، مجله تعالی بالینی، 1(2)، 116. magiran.com/p1161047
Hossein Karami, Hamid Mohammadjafari, Hamed Roohanizadeh, Mehrdad Taghipour, (2013). Imerslund-Gräsbeck Syndrome: report of two cases in a family, Clinical Excellence, 1(2), 116. magiran.com/p1161047
حسین کرمی، حمید محمد جعفری، حامد روحانی زاده، مهرداد تقی پور، گزارش دو مورد نادر سندرم ایمرسلوند گراسبک در یک خانواده. مجله تعالی بالینی، 1392؛ 1(2): 116. magiran.com/p1161047
Hossein Karami, Hamid Mohammadjafari, Hamed Roohanizadeh, Mehrdad Taghipour, Imerslund-Gräsbeck Syndrome: report of two cases in a family, Clinical Excellence, 2013; 1(2): 116. magiran.com/p1161047
حسین کرمی، حمید محمد جعفری، حامد روحانی زاده، مهرداد تقی پور، "گزارش دو مورد نادر سندرم ایمرسلوند گراسبک در یک خانواده"، مجله تعالی بالینی 1، شماره 2 (1392): 116. magiran.com/p1161047
Hossein Karami, Hamid Mohammadjafari, Hamed Roohanizadeh, Mehrdad Taghipour, "Imerslund-Gräsbeck Syndrome: report of two cases in a family", Clinical Excellence 1, no.2 (2013): 116. magiran.com/p1161047
حسین کرمی، حمید محمد جعفری، حامد روحانی زاده، مهرداد تقی پور، (1392). 'گزارش دو مورد نادر سندرم ایمرسلوند گراسبک در یک خانواده'، مجله تعالی بالینی، 1(2)، صص.116. magiran.com/p1161047
Hossein Karami, Hamid Mohammadjafari, Hamed Roohanizadeh, Mehrdad Taghipour, (2013). 'Imerslund-Gräsbeck Syndrome: report of two cases in a family', Clinical Excellence, 1(2), pp.116. magiran.com/p1161047
حسین کرمی؛ حمید محمد جعفری؛ حامد روحانی زاده؛ مهرداد تقی پور. "گزارش دو مورد نادر سندرم ایمرسلوند گراسبک در یک خانواده". مجله تعالی بالینی، 1 ،2 ، 1392، 116. magiran.com/p1161047
Hossein Karami; Hamid Mohammadjafari; Hamed Roohanizadeh; Mehrdad Taghipour. "Imerslund-Gräsbeck Syndrome: report of two cases in a family", Clinical Excellence, 1, 2, 2013, 116. magiran.com/p1161047
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال