ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
راحله بیات بید کوپه، محمد ابراهیمی، بهرام کیوانی، (1392). حذف آلاینده رنگزای اسید رد 206 از آبهای آلوده به وسیله نانو فوتوکاتالیست ZnFe2O4/Bentonite در راکتور ناپیوسته با استفاده از طرح آزمایش تاگوچی، مجله آب و فاضلاب، 24(87)، 128. magiran.com/p1161973
Raheleh Bayat Beed Koupeh, Mohammad Ebrahimi, Bahram Keyvani, (2013). Removal of Acid red 206 Dye in Pollutant Water by ZnFe2O4/Bentonite as a Nanophotocatalyst in Batch Reactor Using Taguachi Method, Journal of Water & Wastewater, 24(87), 128. magiran.com/p1161973
راحله بیات بید کوپه، محمد ابراهیمی، بهرام کیوانی، حذف آلاینده رنگزای اسید رد 206 از آبهای آلوده به وسیله نانو فوتوکاتالیست ZnFe2O4/Bentonite در راکتور ناپیوسته با استفاده از طرح آزمایش تاگوچی. مجله آب و فاضلاب، 1392؛ 24(87): 128. magiran.com/p1161973
Raheleh Bayat Beed Koupeh, Mohammad Ebrahimi, Bahram Keyvani, Removal of Acid red 206 Dye in Pollutant Water by ZnFe2O4/Bentonite as a Nanophotocatalyst in Batch Reactor Using Taguachi Method, Journal of Water & Wastewater, 2013; 24(87): 128. magiran.com/p1161973
راحله بیات بید کوپه، محمد ابراهیمی، بهرام کیوانی، "حذف آلاینده رنگزای اسید رد 206 از آبهای آلوده به وسیله نانو فوتوکاتالیست ZnFe2O4/Bentonite در راکتور ناپیوسته با استفاده از طرح آزمایش تاگوچی"، مجله آب و فاضلاب 24، شماره 87 (1392): 128. magiran.com/p1161973
Raheleh Bayat Beed Koupeh, Mohammad Ebrahimi, Bahram Keyvani, "Removal of Acid red 206 Dye in Pollutant Water by ZnFe2O4/Bentonite as a Nanophotocatalyst in Batch Reactor Using Taguachi Method", Journal of Water & Wastewater 24, no.87 (2013): 128. magiran.com/p1161973
راحله بیات بید کوپه، محمد ابراهیمی، بهرام کیوانی، (1392). 'حذف آلاینده رنگزای اسید رد 206 از آبهای آلوده به وسیله نانو فوتوکاتالیست ZnFe2O4/Bentonite در راکتور ناپیوسته با استفاده از طرح آزمایش تاگوچی'، مجله آب و فاضلاب، 24(87)، صص.128. magiran.com/p1161973
Raheleh Bayat Beed Koupeh, Mohammad Ebrahimi, Bahram Keyvani, (2013). 'Removal of Acid red 206 Dye in Pollutant Water by ZnFe2O4/Bentonite as a Nanophotocatalyst in Batch Reactor Using Taguachi Method', Journal of Water & Wastewater, 24(87), pp.128. magiran.com/p1161973
راحله بیات بید کوپه؛ محمد ابراهیمی؛ بهرام کیوانی. "حذف آلاینده رنگزای اسید رد 206 از آبهای آلوده به وسیله نانو فوتوکاتالیست ZnFe2O4/Bentonite در راکتور ناپیوسته با استفاده از طرح آزمایش تاگوچی". مجله آب و فاضلاب، 24 ،87 ، 1392، 128. magiran.com/p1161973
Raheleh Bayat Beed Koupeh; Mohammad Ebrahimi; Bahram Keyvani. "Removal of Acid red 206 Dye in Pollutant Water by ZnFe2O4/Bentonite as a Nanophotocatalyst in Batch Reactor Using Taguachi Method", Journal of Water & Wastewater, 24, 87, 2013, 128. magiran.com/p1161973
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال