ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عزت الله قنواتی، امیر کرم، پرویز ضیائیان، اسماعیل منصوریان سمیرمی، ابراهیم بهشتی جاوید، (1392). مقایسه مدل ارزیابی اراضی ایرانی فائو و مدل پارامتریک ژئومورفولوژیکی برای تعیین قابلیت اراضی برای کشت آبی، فصلنامه پژوهش های ژئومورفولوژی کمی، 1(4)، 133-148. magiran.com/p1162998
عزت الله قنواتی، امیر کرم، پرویز ضیائیان، اسماعیل منصوریان سمیرمی، ابراهیم بهشتی جاوید، مقایسه مدل ارزیابی اراضی ایرانی فائو و مدل پارامتریک ژئومورفولوژیکی برای تعیین قابلیت اراضی برای کشت آبی. فصلنامه پژوهش های ژئومورفولوژی کمی، 1392؛ 1(4): 133-148. magiran.com/p1162998
عزت الله قنواتی، امیر کرم، پرویز ضیائیان، اسماعیل منصوریان سمیرمی، ابراهیم بهشتی جاوید، "مقایسه مدل ارزیابی اراضی ایرانی فائو و مدل پارامتریک ژئومورفولوژیکی برای تعیین قابلیت اراضی برای کشت آبی"، فصلنامه پژوهش های ژئومورفولوژی کمی 1، شماره 4 (1392): 133-148. magiran.com/p1162998
عزت الله قنواتی، امیر کرم، پرویز ضیائیان، اسماعیل منصوریان سمیرمی، ابراهیم بهشتی جاوید، (1392). 'مقایسه مدل ارزیابی اراضی ایرانی فائو و مدل پارامتریک ژئومورفولوژیکی برای تعیین قابلیت اراضی برای کشت آبی'، فصلنامه پژوهش های ژئومورفولوژی کمی، 1(4)، صص.133-148. magiran.com/p1162998
عزت الله قنواتی؛ امیر کرم؛ پرویز ضیائیان؛ اسماعیل منصوریان سمیرمی؛ ابراهیم بهشتی جاوید. "مقایسه مدل ارزیابی اراضی ایرانی فائو و مدل پارامتریک ژئومورفولوژیکی برای تعیین قابلیت اراضی برای کشت آبی". فصلنامه پژوهش های ژئومورفولوژی کمی، 1 ،4 ، 1392، 133-148. magiran.com/p1162998
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال