ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نورمحمد بخشانی، رضا ایمانخواه، عزیزالله مجاهد، محسن حیدری مکرر، (1392). بررسی قدرت پیش بین هوش هیجانی و مولفه های آن بر میزان رضایتمندی زناشویی زوجین جوان، فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل، 4(4)، 20. magiran.com/p1164266
Noor Mohammad Bakhshani, Reza Imankhah, Azizollah Mojahed, Mohsen Heydari Mokarrar, (2013). Predictive power of emotional intelligence and Components emotional intelligence on marital satisfaction of young couples, Journal of zabol university of medical sciences and health services, 4(4), 20. magiran.com/p1164266
نورمحمد بخشانی، رضا ایمانخواه، عزیزالله مجاهد، محسن حیدری مکرر، بررسی قدرت پیش بین هوش هیجانی و مولفه های آن بر میزان رضایتمندی زناشویی زوجین جوان. فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل، 1392؛ 4(4): 20. magiran.com/p1164266
Noor Mohammad Bakhshani, Reza Imankhah, Azizollah Mojahed, Mohsen Heydari Mokarrar, Predictive power of emotional intelligence and Components emotional intelligence on marital satisfaction of young couples, Journal of zabol university of medical sciences and health services, 2013; 4(4): 20. magiran.com/p1164266
نورمحمد بخشانی، رضا ایمانخواه، عزیزالله مجاهد، محسن حیدری مکرر، "بررسی قدرت پیش بین هوش هیجانی و مولفه های آن بر میزان رضایتمندی زناشویی زوجین جوان"، فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل 4، شماره 4 (1392): 20. magiran.com/p1164266
Noor Mohammad Bakhshani, Reza Imankhah, Azizollah Mojahed, Mohsen Heydari Mokarrar, "Predictive power of emotional intelligence and Components emotional intelligence on marital satisfaction of young couples", Journal of zabol university of medical sciences and health services 4, no.4 (2013): 20. magiran.com/p1164266
نورمحمد بخشانی، رضا ایمانخواه، عزیزالله مجاهد، محسن حیدری مکرر، (1392). 'بررسی قدرت پیش بین هوش هیجانی و مولفه های آن بر میزان رضایتمندی زناشویی زوجین جوان'، فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل، 4(4)، صص.20. magiran.com/p1164266
Noor Mohammad Bakhshani, Reza Imankhah, Azizollah Mojahed, Mohsen Heydari Mokarrar, (2013). 'Predictive power of emotional intelligence and Components emotional intelligence on marital satisfaction of young couples', Journal of zabol university of medical sciences and health services, 4(4), pp.20. magiran.com/p1164266
نورمحمد بخشانی؛ رضا ایمانخواه؛ عزیزالله مجاهد؛ محسن حیدری مکرر. "بررسی قدرت پیش بین هوش هیجانی و مولفه های آن بر میزان رضایتمندی زناشویی زوجین جوان". فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل، 4 ،4 ، 1392، 20. magiran.com/p1164266
Noor Mohammad Bakhshani; Reza Imankhah; Azizollah Mojahed; Mohsen Heydari Mokarrar. "Predictive power of emotional intelligence and Components emotional intelligence on marital satisfaction of young couples", Journal of zabol university of medical sciences and health services, 4, 4, 2013, 20. magiran.com/p1164266
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال