ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
داود غلامرضایی، عادل آذر، حسن دانایی فرد، حمید خداداد حسینی، (1392). طراحی مدل تحلیل سیاست های آموزش عالی کشور با استفاده از پویایی سیستم؛ مورد برنامه پنجم توسعه، فصلنامه سیاست علم و فناوری، 5(4)، 1-18. magiran.com/p1165060
Davood Gholamrezaei, Adel Azar, |Hasan Danaei Fard, Hamid Khodadad Hosseini, (2013). Higher Education Policy Analysis in the Fifth Development Plan Using System Dynamics, Journal of Science & Technology Policy, 5(4), 1-18. magiran.com/p1165060
داود غلامرضایی، عادل آذر، حسن دانایی فرد، حمید خداداد حسینی، طراحی مدل تحلیل سیاست های آموزش عالی کشور با استفاده از پویایی سیستم؛ مورد برنامه پنجم توسعه. فصلنامه سیاست علم و فناوری، 1392؛ 5(4): 1-18. magiran.com/p1165060
Davood Gholamrezaei, Adel Azar, |Hasan Danaei Fard, Hamid Khodadad Hosseini, Higher Education Policy Analysis in the Fifth Development Plan Using System Dynamics, Journal of Science & Technology Policy, 2013; 5(4): 1-18. magiran.com/p1165060
داود غلامرضایی، عادل آذر، حسن دانایی فرد، حمید خداداد حسینی، "طراحی مدل تحلیل سیاست های آموزش عالی کشور با استفاده از پویایی سیستم؛ مورد برنامه پنجم توسعه"، فصلنامه سیاست علم و فناوری 5، شماره 4 (1392): 1-18. magiran.com/p1165060
Davood Gholamrezaei, Adel Azar, |Hasan Danaei Fard, Hamid Khodadad Hosseini, "Higher Education Policy Analysis in the Fifth Development Plan Using System Dynamics", Journal of Science & Technology Policy 5, no.4 (2013): 1-18. magiran.com/p1165060
داود غلامرضایی، عادل آذر، حسن دانایی فرد، حمید خداداد حسینی، (1392). 'طراحی مدل تحلیل سیاست های آموزش عالی کشور با استفاده از پویایی سیستم؛ مورد برنامه پنجم توسعه'، فصلنامه سیاست علم و فناوری، 5(4)، صص.1-18. magiran.com/p1165060
Davood Gholamrezaei, Adel Azar, |Hasan Danaei Fard, Hamid Khodadad Hosseini, (2013). 'Higher Education Policy Analysis in the Fifth Development Plan Using System Dynamics', Journal of Science & Technology Policy, 5(4), pp.1-18. magiran.com/p1165060
داود غلامرضایی؛ عادل آذر؛ حسن دانایی فرد؛ حمید خداداد حسینی. "طراحی مدل تحلیل سیاست های آموزش عالی کشور با استفاده از پویایی سیستم؛ مورد برنامه پنجم توسعه". فصلنامه سیاست علم و فناوری، 5 ،4 ، 1392، 1-18. magiran.com/p1165060
Davood Gholamrezaei; Adel Azar; |Hasan Danaei Fard; Hamid Khodadad Hosseini. "Higher Education Policy Analysis in the Fifth Development Plan Using System Dynamics", Journal of Science & Technology Policy, 5, 4, 2013, 1-18. magiran.com/p1165060
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال