ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
هادی صالحی، علی آقاگل زاده، محسن ربانی، (1391). ارائه روشی جدید به منظور تشخیص و ردگیری بلادرنگ اهداف متحرک پرنده در دریا، فصلنامه علوم و فناوری دریا، 19(62)، 50. magiran.com/p1165208
H. Salehi, A. Aghagolzadeh, M. Rabani, (2012). Presenting A New Method For Real-Time Detection And Tracking Of Moving Flying Targets At Sea, Iranian Journal of Marine Science And Technology, 19(62), 50. magiran.com/p1165208
هادی صالحی، علی آقاگل زاده، محسن ربانی، ارائه روشی جدید به منظور تشخیص و ردگیری بلادرنگ اهداف متحرک پرنده در دریا. فصلنامه علوم و فناوری دریا، 1391؛ 19(62): 50. magiran.com/p1165208
H. Salehi, A. Aghagolzadeh, M. Rabani, Presenting A New Method For Real-Time Detection And Tracking Of Moving Flying Targets At Sea, Iranian Journal of Marine Science And Technology, 2012; 19(62): 50. magiran.com/p1165208
هادی صالحی، علی آقاگل زاده، محسن ربانی، "ارائه روشی جدید به منظور تشخیص و ردگیری بلادرنگ اهداف متحرک پرنده در دریا"، فصلنامه علوم و فناوری دریا 19، شماره 62 (1391): 50. magiran.com/p1165208
H. Salehi, A. Aghagolzadeh, M. Rabani, "Presenting A New Method For Real-Time Detection And Tracking Of Moving Flying Targets At Sea", Iranian Journal of Marine Science And Technology 19, no.62 (2012): 50. magiran.com/p1165208
هادی صالحی، علی آقاگل زاده، محسن ربانی، (1391). 'ارائه روشی جدید به منظور تشخیص و ردگیری بلادرنگ اهداف متحرک پرنده در دریا'، فصلنامه علوم و فناوری دریا، 19(62)، صص.50. magiran.com/p1165208
H. Salehi, A. Aghagolzadeh, M. Rabani, (2012). 'Presenting A New Method For Real-Time Detection And Tracking Of Moving Flying Targets At Sea', Iranian Journal of Marine Science And Technology, 19(62), pp.50. magiran.com/p1165208
هادی صالحی؛ علی آقاگل زاده؛ محسن ربانی. "ارائه روشی جدید به منظور تشخیص و ردگیری بلادرنگ اهداف متحرک پرنده در دریا". فصلنامه علوم و فناوری دریا، 19 ،62 ، 1391، 50. magiran.com/p1165208
H. Salehi; A. Aghagolzadeh; M. Rabani. "Presenting A New Method For Real-Time Detection And Tracking Of Moving Flying Targets At Sea", Iranian Journal of Marine Science And Technology, 19, 62, 2012, 50. magiran.com/p1165208
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال