ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رسول پرهمت، جهانگیر پرهمت، حمیدرضا ناصری، (1391). بررسی آستانه رواناب در زمین های کارستی، مطالعه موردی: حوزه کارستی دلی بجک سپیدار، مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، 6(19)، 49. magiran.com/p1166452
R.Porhemmat, J. Porhemmat, H. R. Naseri, (2012). Evaluation of Threshold Run Off in Karstic Area: a Case Study in Delibajak Karstic Catchment of Sepidar, Iranian Journal of Watershed Management Science and Engineering, 6(19), 49. magiran.com/p1166452
رسول پرهمت، جهانگیر پرهمت، حمیدرضا ناصری، بررسی آستانه رواناب در زمین های کارستی، مطالعه موردی: حوزه کارستی دلی بجک سپیدار. مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، 1391؛ 6(19): 49. magiran.com/p1166452
R.Porhemmat, J. Porhemmat, H. R. Naseri, Evaluation of Threshold Run Off in Karstic Area: a Case Study in Delibajak Karstic Catchment of Sepidar, Iranian Journal of Watershed Management Science and Engineering, 2012; 6(19): 49. magiran.com/p1166452
رسول پرهمت، جهانگیر پرهمت، حمیدرضا ناصری، "بررسی آستانه رواناب در زمین های کارستی، مطالعه موردی: حوزه کارستی دلی بجک سپیدار"، مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران 6، شماره 19 (1391): 49. magiran.com/p1166452
R.Porhemmat, J. Porhemmat, H. R. Naseri, "Evaluation of Threshold Run Off in Karstic Area: a Case Study in Delibajak Karstic Catchment of Sepidar", Iranian Journal of Watershed Management Science and Engineering 6, no.19 (2012): 49. magiran.com/p1166452
رسول پرهمت، جهانگیر پرهمت، حمیدرضا ناصری، (1391). 'بررسی آستانه رواناب در زمین های کارستی، مطالعه موردی: حوزه کارستی دلی بجک سپیدار'، مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، 6(19)، صص.49. magiran.com/p1166452
R.Porhemmat, J. Porhemmat, H. R. Naseri, (2012). 'Evaluation of Threshold Run Off in Karstic Area: a Case Study in Delibajak Karstic Catchment of Sepidar', Iranian Journal of Watershed Management Science and Engineering, 6(19), pp.49. magiran.com/p1166452
رسول پرهمت؛ جهانگیر پرهمت؛ حمیدرضا ناصری. "بررسی آستانه رواناب در زمین های کارستی، مطالعه موردی: حوزه کارستی دلی بجک سپیدار". مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، 6 ،19 ، 1391، 49. magiran.com/p1166452
R.Porhemmat; J. Porhemmat; H. R. Naseri. "Evaluation of Threshold Run Off in Karstic Area: a Case Study in Delibajak Karstic Catchment of Sepidar", Iranian Journal of Watershed Management Science and Engineering, 6, 19, 2012, 49. magiran.com/p1166452
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال