ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهرناز رسولی نژاد، آذر حدادی، مجتبی هدایت یعقوبی، بنفشه مرادمند بدیع، ندا علیجانی، (1392). بررسی پیامد ابتلا به سل در بیماران مبتلا به ایدز درمان شده با رژیم استاندارد، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 71(7)، 464-470. magiran.com/p1166518
Mehrnaz Rasoolinejad, Azar Hadadi, Mojtaba Hedayat Yaghoobi, Banafshe Moradmand Badie, Neda Alijani, (2013). Outcome of TB in HIV patients treated with standard regimen, Tehran University Medical Journal, 71(7), 464-470. magiran.com/p1166518
مهرناز رسولی نژاد، آذر حدادی، مجتبی هدایت یعقوبی، بنفشه مرادمند بدیع، ندا علیجانی، بررسی پیامد ابتلا به سل در بیماران مبتلا به ایدز درمان شده با رژیم استاندارد. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1392؛ 71(7): 464-470. magiran.com/p1166518
Mehrnaz Rasoolinejad, Azar Hadadi, Mojtaba Hedayat Yaghoobi, Banafshe Moradmand Badie, Neda Alijani, Outcome of TB in HIV patients treated with standard regimen, Tehran University Medical Journal, 2013; 71(7): 464-470. magiran.com/p1166518
مهرناز رسولی نژاد، آذر حدادی، مجتبی هدایت یعقوبی، بنفشه مرادمند بدیع، ندا علیجانی، "بررسی پیامد ابتلا به سل در بیماران مبتلا به ایدز درمان شده با رژیم استاندارد"، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 71، شماره 7 (1392): 464-470. magiran.com/p1166518
Mehrnaz Rasoolinejad, Azar Hadadi, Mojtaba Hedayat Yaghoobi, Banafshe Moradmand Badie, Neda Alijani, "Outcome of TB in HIV patients treated with standard regimen", Tehran University Medical Journal 71, no.7 (2013): 464-470. magiran.com/p1166518
مهرناز رسولی نژاد، آذر حدادی، مجتبی هدایت یعقوبی، بنفشه مرادمند بدیع، ندا علیجانی، (1392). 'بررسی پیامد ابتلا به سل در بیماران مبتلا به ایدز درمان شده با رژیم استاندارد'، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 71(7)، صص.464-470. magiran.com/p1166518
Mehrnaz Rasoolinejad, Azar Hadadi, Mojtaba Hedayat Yaghoobi, Banafshe Moradmand Badie, Neda Alijani, (2013). 'Outcome of TB in HIV patients treated with standard regimen', Tehran University Medical Journal, 71(7), pp.464-470. magiran.com/p1166518
مهرناز رسولی نژاد؛ آذر حدادی؛ مجتبی هدایت یعقوبی؛ بنفشه مرادمند بدیع؛ ندا علیجانی. "بررسی پیامد ابتلا به سل در بیماران مبتلا به ایدز درمان شده با رژیم استاندارد". مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 71 ،7 ، 1392، 464-470. magiran.com/p1166518
Mehrnaz Rasoolinejad; Azar Hadadi; Mojtaba Hedayat Yaghoobi; Banafshe Moradmand Badie; Neda Alijani. "Outcome of TB in HIV patients treated with standard regimen", Tehran University Medical Journal, 71, 7, 2013, 464-470. magiran.com/p1166518
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال