ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمانه توکلی، حمید اجتهادی، طیبه امینی اشکوری، شانا وثوق رضوی، (1392). بررسی گیاهان زیستگاه های آبی شرق و غرب استان مازندران، ایران، نشریه تاکسونومی و بیوسیستماتیک، 5(2)، 25-36. magiran.com/p1166872
Samaneh Tavakoli, Hamid Ejtehadi, Tayebeh Amini Eshkevari, Shana Vosough Razavi, (2013). A study of the flora of aquatic habitats in East and West of Mazandaran province, Iran, Taxonomy and Biosystematics, 5(2), 25-36. magiran.com/p1166872
سمانه توکلی، حمید اجتهادی، طیبه امینی اشکوری، شانا وثوق رضوی، بررسی گیاهان زیستگاه های آبی شرق و غرب استان مازندران، ایران. نشریه تاکسونومی و بیوسیستماتیک، 1392؛ 5(2): 25-36. magiran.com/p1166872
Samaneh Tavakoli, Hamid Ejtehadi, Tayebeh Amini Eshkevari, Shana Vosough Razavi, A study of the flora of aquatic habitats in East and West of Mazandaran province, Iran, Taxonomy and Biosystematics, 2013; 5(2): 25-36. magiran.com/p1166872
سمانه توکلی، حمید اجتهادی، طیبه امینی اشکوری، شانا وثوق رضوی، "بررسی گیاهان زیستگاه های آبی شرق و غرب استان مازندران، ایران"، نشریه تاکسونومی و بیوسیستماتیک 5، شماره 2 (1392): 25-36. magiran.com/p1166872
Samaneh Tavakoli, Hamid Ejtehadi, Tayebeh Amini Eshkevari, Shana Vosough Razavi, "A study of the flora of aquatic habitats in East and West of Mazandaran province, Iran", Taxonomy and Biosystematics 5, no.2 (2013): 25-36. magiran.com/p1166872
سمانه توکلی، حمید اجتهادی، طیبه امینی اشکوری، شانا وثوق رضوی، (1392). 'بررسی گیاهان زیستگاه های آبی شرق و غرب استان مازندران، ایران'، نشریه تاکسونومی و بیوسیستماتیک، 5(2)، صص.25-36. magiran.com/p1166872
Samaneh Tavakoli, Hamid Ejtehadi, Tayebeh Amini Eshkevari, Shana Vosough Razavi, (2013). 'A study of the flora of aquatic habitats in East and West of Mazandaran province, Iran', Taxonomy and Biosystematics, 5(2), pp.25-36. magiran.com/p1166872
سمانه توکلی؛ حمید اجتهادی؛ طیبه امینی اشکوری؛ شانا وثوق رضوی. "بررسی گیاهان زیستگاه های آبی شرق و غرب استان مازندران، ایران". نشریه تاکسونومی و بیوسیستماتیک، 5 ،2 ، 1392، 25-36. magiran.com/p1166872
Samaneh Tavakoli; Hamid Ejtehadi; Tayebeh Amini Eshkevari; Shana Vosough Razavi. "A study of the flora of aquatic habitats in East and West of Mazandaran province, Iran", Taxonomy and Biosystematics, 5, 2, 2013, 25-36. magiran.com/p1166872
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال