ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
هادی زرافشان، دکتر حمید علیزاده، دکتر فرنگیس کاظمی، دکتر مهرناز سعادت، دکتر علی محمد گودرزی، (1390). تاثیر آموزش روش ارتباطی مبادله تصویر(پکس) بر مشکلات ارتباطی کودکان اوتیسم، فصلنامه کودکان استثنایی، 11(4)، 309. magiran.com/p1167235
Hadi Zarafshan, Hamid Alizadeh, Farangis Kazemi, Mehrnaz Saadat, Ali Mohammad Goodarzi, (2012). The Impact of Picture Exchange Communication System (PECS) Training on Communication Problems in Children with Autism, Journal of Exceptional Children, 11(4), 309. magiran.com/p1167235
هادی زرافشان، دکتر حمید علیزاده، دکتر فرنگیس کاظمی، دکتر مهرناز سعادت، دکتر علی محمد گودرزی، تاثیر آموزش روش ارتباطی مبادله تصویر(پکس) بر مشکلات ارتباطی کودکان اوتیسم. فصلنامه کودکان استثنایی، 1390؛ 11(4): 309. magiran.com/p1167235
Hadi Zarafshan, Hamid Alizadeh, Farangis Kazemi, Mehrnaz Saadat, Ali Mohammad Goodarzi, The Impact of Picture Exchange Communication System (PECS) Training on Communication Problems in Children with Autism, Journal of Exceptional Children, 2012; 11(4): 309. magiran.com/p1167235
هادی زرافشان، دکتر حمید علیزاده، دکتر فرنگیس کاظمی، دکتر مهرناز سعادت، دکتر علی محمد گودرزی، "تاثیر آموزش روش ارتباطی مبادله تصویر(پکس) بر مشکلات ارتباطی کودکان اوتیسم"، فصلنامه کودکان استثنایی 11، شماره 4 (1390): 309. magiran.com/p1167235
Hadi Zarafshan, Hamid Alizadeh, Farangis Kazemi, Mehrnaz Saadat, Ali Mohammad Goodarzi, "The Impact of Picture Exchange Communication System (PECS) Training on Communication Problems in Children with Autism", Journal of Exceptional Children 11, no.4 (2012): 309. magiran.com/p1167235
هادی زرافشان، دکتر حمید علیزاده، دکتر فرنگیس کاظمی، دکتر مهرناز سعادت، دکتر علی محمد گودرزی، (1390). 'تاثیر آموزش روش ارتباطی مبادله تصویر(پکس) بر مشکلات ارتباطی کودکان اوتیسم'، فصلنامه کودکان استثنایی، 11(4)، صص.309. magiran.com/p1167235
Hadi Zarafshan, Hamid Alizadeh, Farangis Kazemi, Mehrnaz Saadat, Ali Mohammad Goodarzi, (2012). 'The Impact of Picture Exchange Communication System (PECS) Training on Communication Problems in Children with Autism', Journal of Exceptional Children, 11(4), pp.309. magiran.com/p1167235
هادی زرافشان؛ دکتر حمید علیزاده؛ دکتر فرنگیس کاظمی؛ دکتر مهرناز سعادت؛ دکتر علی محمد گودرزی. "تاثیر آموزش روش ارتباطی مبادله تصویر(پکس) بر مشکلات ارتباطی کودکان اوتیسم". فصلنامه کودکان استثنایی، 11 ،4 ، 1390، 309. magiran.com/p1167235
Hadi Zarafshan; Hamid Alizadeh; Farangis Kazemi; Mehrnaz Saadat; Ali Mohammad Goodarzi. "The Impact of Picture Exchange Communication System (PECS) Training on Communication Problems in Children with Autism", Journal of Exceptional Children, 11, 4, 2012, 309. magiran.com/p1167235
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال