ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
دکتر گیتا موللی، دکتر غلامعلی افروز، دکتر سعید حسن زاده، دکتر بهرام ملکوتی، مهدی عبدالله زاده رافی، (1390). ادراک گفتار کودکان دبستانی با آسیب شنوایی: بررسی اثربخشی گفتار نشانه ای فارسی، فصلنامه کودکان استثنایی، 11(4)، 335. magiran.com/p1167239
Guita Movallali, Gholam Ali Afrooz, Saeed Hassanzadeh, Bahram Malakooti, Mahdi Abdollahzadeh Rafi, (2012). Speech Perception by Students with Profoundly Hearing Impairment: The Role of Persian Cued Speech, Journal of Exceptional Children, 11(4), 335. magiran.com/p1167239
دکتر گیتا موللی، دکتر غلامعلی افروز، دکتر سعید حسن زاده، دکتر بهرام ملکوتی، مهدی عبدالله زاده رافی، ادراک گفتار کودکان دبستانی با آسیب شنوایی: بررسی اثربخشی گفتار نشانه ای فارسی. فصلنامه کودکان استثنایی، 1390؛ 11(4): 335. magiran.com/p1167239
Guita Movallali, Gholam Ali Afrooz, Saeed Hassanzadeh, Bahram Malakooti, Mahdi Abdollahzadeh Rafi, Speech Perception by Students with Profoundly Hearing Impairment: The Role of Persian Cued Speech, Journal of Exceptional Children, 2012; 11(4): 335. magiran.com/p1167239
دکتر گیتا موللی، دکتر غلامعلی افروز، دکتر سعید حسن زاده، دکتر بهرام ملکوتی، مهدی عبدالله زاده رافی، "ادراک گفتار کودکان دبستانی با آسیب شنوایی: بررسی اثربخشی گفتار نشانه ای فارسی"، فصلنامه کودکان استثنایی 11، شماره 4 (1390): 335. magiran.com/p1167239
Guita Movallali, Gholam Ali Afrooz, Saeed Hassanzadeh, Bahram Malakooti, Mahdi Abdollahzadeh Rafi, "Speech Perception by Students with Profoundly Hearing Impairment: The Role of Persian Cued Speech", Journal of Exceptional Children 11, no.4 (2012): 335. magiran.com/p1167239
دکتر گیتا موللی، دکتر غلامعلی افروز، دکتر سعید حسن زاده، دکتر بهرام ملکوتی، مهدی عبدالله زاده رافی، (1390). 'ادراک گفتار کودکان دبستانی با آسیب شنوایی: بررسی اثربخشی گفتار نشانه ای فارسی'، فصلنامه کودکان استثنایی، 11(4)، صص.335. magiran.com/p1167239
Guita Movallali, Gholam Ali Afrooz, Saeed Hassanzadeh, Bahram Malakooti, Mahdi Abdollahzadeh Rafi, (2012). 'Speech Perception by Students with Profoundly Hearing Impairment: The Role of Persian Cued Speech', Journal of Exceptional Children, 11(4), pp.335. magiran.com/p1167239
دکتر گیتا موللی؛ دکتر غلامعلی افروز؛ دکتر سعید حسن زاده؛ دکتر بهرام ملکوتی؛ مهدی عبدالله زاده رافی. "ادراک گفتار کودکان دبستانی با آسیب شنوایی: بررسی اثربخشی گفتار نشانه ای فارسی". فصلنامه کودکان استثنایی، 11 ،4 ، 1390، 335. magiran.com/p1167239
Guita Movallali; Gholam Ali Afrooz; Saeed Hassanzadeh; Bahram Malakooti; Mahdi Abdollahzadeh Rafi. "Speech Perception by Students with Profoundly Hearing Impairment: The Role of Persian Cued Speech", Journal of Exceptional Children, 11, 4, 2012, 335. magiran.com/p1167239
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال