ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
دکتر احمد علی پور، طیبه کریمی ترکده، دکتر بهمن زندی، مهناز یزدان فر، (1390). تاثیر آموزش آگاهی واج شناختی بر توانایی آگاهی واجی، خواندن ناکلمه و سرعت خواندن پسران نارساخوان، فصلنامه کودکان استثنایی، 11(4)، 343. magiran.com/p1167240
Ahmad Alipour, Tayebeh Karimi Torkadah, Bahman Zandi, Mahnaz Yazdanfar, (2012). The Effectiveness of Phonological Awareness Training on Phone Awareness Skills, Unmeaningful Word Reading and Speed of Reading in Boys with Dyslexia, Journal of Exceptional Children, 11(4), 343. magiran.com/p1167240
دکتر احمد علی پور، طیبه کریمی ترکده، دکتر بهمن زندی، مهناز یزدان فر، تاثیر آموزش آگاهی واج شناختی بر توانایی آگاهی واجی، خواندن ناکلمه و سرعت خواندن پسران نارساخوان. فصلنامه کودکان استثنایی، 1390؛ 11(4): 343. magiran.com/p1167240
Ahmad Alipour, Tayebeh Karimi Torkadah, Bahman Zandi, Mahnaz Yazdanfar, The Effectiveness of Phonological Awareness Training on Phone Awareness Skills, Unmeaningful Word Reading and Speed of Reading in Boys with Dyslexia, Journal of Exceptional Children, 2012; 11(4): 343. magiran.com/p1167240
دکتر احمد علی پور، طیبه کریمی ترکده، دکتر بهمن زندی، مهناز یزدان فر، "تاثیر آموزش آگاهی واج شناختی بر توانایی آگاهی واجی، خواندن ناکلمه و سرعت خواندن پسران نارساخوان"، فصلنامه کودکان استثنایی 11، شماره 4 (1390): 343. magiran.com/p1167240
Ahmad Alipour, Tayebeh Karimi Torkadah, Bahman Zandi, Mahnaz Yazdanfar, "The Effectiveness of Phonological Awareness Training on Phone Awareness Skills, Unmeaningful Word Reading and Speed of Reading in Boys with Dyslexia", Journal of Exceptional Children 11, no.4 (2012): 343. magiran.com/p1167240
دکتر احمد علی پور، طیبه کریمی ترکده، دکتر بهمن زندی، مهناز یزدان فر، (1390). 'تاثیر آموزش آگاهی واج شناختی بر توانایی آگاهی واجی، خواندن ناکلمه و سرعت خواندن پسران نارساخوان'، فصلنامه کودکان استثنایی، 11(4)، صص.343. magiran.com/p1167240
Ahmad Alipour, Tayebeh Karimi Torkadah, Bahman Zandi, Mahnaz Yazdanfar, (2012). 'The Effectiveness of Phonological Awareness Training on Phone Awareness Skills, Unmeaningful Word Reading and Speed of Reading in Boys with Dyslexia', Journal of Exceptional Children, 11(4), pp.343. magiran.com/p1167240
دکتر احمد علی پور؛ طیبه کریمی ترکده؛ دکتر بهمن زندی؛ مهناز یزدان فر. "تاثیر آموزش آگاهی واج شناختی بر توانایی آگاهی واجی، خواندن ناکلمه و سرعت خواندن پسران نارساخوان". فصلنامه کودکان استثنایی، 11 ،4 ، 1390، 343. magiran.com/p1167240
Ahmad Alipour; Tayebeh Karimi Torkadah; Bahman Zandi; Mahnaz Yazdanfar. "The Effectiveness of Phonological Awareness Training on Phone Awareness Skills, Unmeaningful Word Reading and Speed of Reading in Boys with Dyslexia", Journal of Exceptional Children, 11, 4, 2012, 343. magiran.com/p1167240
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال