ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نوید رضا مشایخی، سعید صدر نیا، علی چهریی، جواد جواهری، مجتبی احمدلو، (1392). تعیین ارتباط بین سطح سرمی آپولیپوپروتئین آ- یک و آپولیپوپروتئین ب با بیماری عروق کرونر و شدت آن، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 16(6)، 82. magiran.com/p1168070
Navi Reza Mashaykhi, Saeid Sadrneya, Ali Acherei, Javad Javaheri, Mojtaba Ahmadlou, (2013). The correlation between serum Apo lipoprotein A1 and Apo lipoprotein B with coronary artery disease and its severity, Arak Medical University Journal, 16(6), 82. magiran.com/p1168070
نوید رضا مشایخی، سعید صدر نیا، علی چهریی، جواد جواهری، مجتبی احمدلو، تعیین ارتباط بین سطح سرمی آپولیپوپروتئین آ- یک و آپولیپوپروتئین ب با بیماری عروق کرونر و شدت آن. مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 1392؛ 16(6): 82. magiran.com/p1168070
Navi Reza Mashaykhi, Saeid Sadrneya, Ali Acherei, Javad Javaheri, Mojtaba Ahmadlou, The correlation between serum Apo lipoprotein A1 and Apo lipoprotein B with coronary artery disease and its severity, Arak Medical University Journal, 2013; 16(6): 82. magiran.com/p1168070
نوید رضا مشایخی، سعید صدر نیا، علی چهریی، جواد جواهری، مجتبی احمدلو، "تعیین ارتباط بین سطح سرمی آپولیپوپروتئین آ- یک و آپولیپوپروتئین ب با بیماری عروق کرونر و شدت آن"، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک 16، شماره 6 (1392): 82. magiran.com/p1168070
Navi Reza Mashaykhi, Saeid Sadrneya, Ali Acherei, Javad Javaheri, Mojtaba Ahmadlou, "The correlation between serum Apo lipoprotein A1 and Apo lipoprotein B with coronary artery disease and its severity", Arak Medical University Journal 16, no.6 (2013): 82. magiran.com/p1168070
نوید رضا مشایخی، سعید صدر نیا، علی چهریی، جواد جواهری، مجتبی احمدلو، (1392). 'تعیین ارتباط بین سطح سرمی آپولیپوپروتئین آ- یک و آپولیپوپروتئین ب با بیماری عروق کرونر و شدت آن'، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 16(6)، صص.82. magiran.com/p1168070
Navi Reza Mashaykhi, Saeid Sadrneya, Ali Acherei, Javad Javaheri, Mojtaba Ahmadlou, (2013). 'The correlation between serum Apo lipoprotein A1 and Apo lipoprotein B with coronary artery disease and its severity', Arak Medical University Journal, 16(6), pp.82. magiran.com/p1168070
نوید رضا مشایخی؛ سعید صدر نیا؛ علی چهریی؛ جواد جواهری؛ مجتبی احمدلو. "تعیین ارتباط بین سطح سرمی آپولیپوپروتئین آ- یک و آپولیپوپروتئین ب با بیماری عروق کرونر و شدت آن". مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 16 ،6 ، 1392، 82. magiran.com/p1168070
Navi Reza Mashaykhi; Saeid Sadrneya; Ali Acherei; Javad Javaheri; Mojtaba Ahmadlou. "The correlation between serum Apo lipoprotein A1 and Apo lipoprotein B with coronary artery disease and its severity", Arak Medical University Journal, 16, 6, 2013, 82. magiran.com/p1168070
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال