ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
روح الله میرزایی، محمود کرمی، افشین دانه کار، اصغر عبدلی، (1389). ارزیابی مقدماتی زیستگاه شنگ (Lutra lutra) به روش های اوتینو و آلبایراک در رودخانه جاجرود، فصلنامه انسان و محیط زیست، 11، 8. magiran.com/p1168265
Roohollah Mirzaei, Mahmood Karimi, Afshin Daneh Kar, Asghar Abdoli, (2010). Primaary Habitat Assessment of otter (Lutra lutra) using Ottino and Albayrak methods in Jajrood River, Human & Environment, 11, 8. magiran.com/p1168265
روح الله میرزایی، محمود کرمی، افشین دانه کار، اصغر عبدلی، ارزیابی مقدماتی زیستگاه شنگ (Lutra lutra) به روش های اوتینو و آلبایراک در رودخانه جاجرود. فصلنامه انسان و محیط زیست، 1389؛ 11: 8. magiran.com/p1168265
Roohollah Mirzaei, Mahmood Karimi, Afshin Daneh Kar, Asghar Abdoli, Primaary Habitat Assessment of otter (Lutra lutra) using Ottino and Albayrak methods in Jajrood River, Human & Environment, 2010; 11: 8. magiran.com/p1168265
روح الله میرزایی، محمود کرمی، افشین دانه کار، اصغر عبدلی، "ارزیابی مقدماتی زیستگاه شنگ (Lutra lutra) به روش های اوتینو و آلبایراک در رودخانه جاجرود"، فصلنامه انسان و محیط زیست ،11 (1389): 8. magiran.com/p1168265
Roohollah Mirzaei, Mahmood Karimi, Afshin Daneh Kar, Asghar Abdoli, "Primaary Habitat Assessment of otter (Lutra lutra) using Ottino and Albayrak methods in Jajrood River", Human & Environment no. 11 (2010): 8. magiran.com/p1168265
روح الله میرزایی، محمود کرمی، افشین دانه کار، اصغر عبدلی، (1389). 'ارزیابی مقدماتی زیستگاه شنگ (Lutra lutra) به روش های اوتینو و آلبایراک در رودخانه جاجرود'، فصلنامه انسان و محیط زیست، 11، صص.8. magiran.com/p1168265
Roohollah Mirzaei, Mahmood Karimi, Afshin Daneh Kar, Asghar Abdoli, (2010). 'Primaary Habitat Assessment of otter (Lutra lutra) using Ottino and Albayrak methods in Jajrood River', Human & Environment, 11, pp.8. magiran.com/p1168265
روح الله میرزایی؛ محمود کرمی؛ افشین دانه کار؛ اصغر عبدلی. "ارزیابی مقدماتی زیستگاه شنگ (Lutra lutra) به روش های اوتینو و آلبایراک در رودخانه جاجرود". فصلنامه انسان و محیط زیست، 11 ، 1389، 8. magiran.com/p1168265
Roohollah Mirzaei; Mahmood Karimi; Afshin Daneh Kar; Asghar Abdoli. "Primaary Habitat Assessment of otter (Lutra lutra) using Ottino and Albayrak methods in Jajrood River", Human & Environment, 11, 2010, 8. magiran.com/p1168265
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال