ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهشید ناظم زاده، مهدی رضوانی امین، عالیه جلال الدینی، علی نویدیان، نازنین یوسفیان، مهناز قلجه، زهرا پورنامدار، (1392). تاثیر رفلکسولوژی پا بر شاخصهای فیزیولوژیک در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن، مجله بولتن پژوهش در علوم پزشکی، 17(6)، 286-290. magiran.com/p1168360
Mahshid Nazem Zadeh, Mehdi Rezvani, Alia Jalalodini, Ali Navidian, Nazanin Yosefian, Mahnaz Ghalje, Zahra Pournamdar, (2013). The effect of reflexology massage on physiological parameters in patients with chronic low back pain, Researcher Bulletin of Medical Sciences, 17(6), 286-290. magiran.com/p1168360
مهشید ناظم زاده، مهدی رضوانی امین، عالیه جلال الدینی، علی نویدیان، نازنین یوسفیان، مهناز قلجه، زهرا پورنامدار، تاثیر رفلکسولوژی پا بر شاخصهای فیزیولوژیک در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن. مجله بولتن پژوهش در علوم پزشکی، 1392؛ 17(6): 286-290. magiran.com/p1168360
Mahshid Nazem Zadeh, Mehdi Rezvani, Alia Jalalodini, Ali Navidian, Nazanin Yosefian, Mahnaz Ghalje, Zahra Pournamdar, The effect of reflexology massage on physiological parameters in patients with chronic low back pain, Researcher Bulletin of Medical Sciences, 2013; 17(6): 286-290. magiran.com/p1168360
مهشید ناظم زاده، مهدی رضوانی امین، عالیه جلال الدینی، علی نویدیان، نازنین یوسفیان، مهناز قلجه، زهرا پورنامدار، "تاثیر رفلکسولوژی پا بر شاخصهای فیزیولوژیک در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن"، مجله بولتن پژوهش در علوم پزشکی 17، شماره 6 (1392): 286-290. magiran.com/p1168360
Mahshid Nazem Zadeh, Mehdi Rezvani, Alia Jalalodini, Ali Navidian, Nazanin Yosefian, Mahnaz Ghalje, Zahra Pournamdar, "The effect of reflexology massage on physiological parameters in patients with chronic low back pain", Researcher Bulletin of Medical Sciences 17, no.6 (2013): 286-290. magiran.com/p1168360
مهشید ناظم زاده، مهدی رضوانی امین، عالیه جلال الدینی، علی نویدیان، نازنین یوسفیان، مهناز قلجه، زهرا پورنامدار، (1392). 'تاثیر رفلکسولوژی پا بر شاخصهای فیزیولوژیک در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن'، مجله بولتن پژوهش در علوم پزشکی، 17(6)، صص.286-290. magiran.com/p1168360
Mahshid Nazem Zadeh, Mehdi Rezvani, Alia Jalalodini, Ali Navidian, Nazanin Yosefian, Mahnaz Ghalje, Zahra Pournamdar, (2013). 'The effect of reflexology massage on physiological parameters in patients with chronic low back pain', Researcher Bulletin of Medical Sciences, 17(6), pp.286-290. magiran.com/p1168360
مهشید ناظم زاده؛ مهدی رضوانی امین؛ عالیه جلال الدینی؛ علی نویدیان؛ نازنین یوسفیان؛ مهناز قلجه؛ زهرا پورنامدار. "تاثیر رفلکسولوژی پا بر شاخصهای فیزیولوژیک در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن". مجله بولتن پژوهش در علوم پزشکی، 17 ،6 ، 1392، 286-290. magiran.com/p1168360
Mahshid Nazem Zadeh; Mehdi Rezvani; Alia Jalalodini; Ali Navidian; Nazanin Yosefian; Mahnaz Ghalje; Zahra Pournamdar. "The effect of reflexology massage on physiological parameters in patients with chronic low back pain", Researcher Bulletin of Medical Sciences, 17, 6, 2013, 286-290. magiran.com/p1168360
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال