ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی شهبازی، امیر وزینی طاهر، (1392). بررسی سلامت روانی و میزان عزت نفس دانشجویان سال اول و آخر یک آموزشگاه نظامی، مجله طب نظامی، 15(2)، 103-110. magiran.com/p1168497
Mehdi Shahbazi, Amir Vazini Taher, (2013). A Survey to the Mental Health and Self-esteem of Freshmen and Seniors at a Military University, Journal of Military Medicine, 15(2), 103-110. magiran.com/p1168497
مهدی شهبازی، امیر وزینی طاهر، بررسی سلامت روانی و میزان عزت نفس دانشجویان سال اول و آخر یک آموزشگاه نظامی. مجله طب نظامی، 1392؛ 15(2): 103-110. magiran.com/p1168497
Mehdi Shahbazi, Amir Vazini Taher, A Survey to the Mental Health and Self-esteem of Freshmen and Seniors at a Military University, Journal of Military Medicine, 2013; 15(2): 103-110. magiran.com/p1168497
مهدی شهبازی، امیر وزینی طاهر، "بررسی سلامت روانی و میزان عزت نفس دانشجویان سال اول و آخر یک آموزشگاه نظامی"، مجله طب نظامی 15، شماره 2 (1392): 103-110. magiran.com/p1168497
Mehdi Shahbazi, Amir Vazini Taher, "A Survey to the Mental Health and Self-esteem of Freshmen and Seniors at a Military University", Journal of Military Medicine 15, no.2 (2013): 103-110. magiran.com/p1168497
مهدی شهبازی، امیر وزینی طاهر، (1392). 'بررسی سلامت روانی و میزان عزت نفس دانشجویان سال اول و آخر یک آموزشگاه نظامی'، مجله طب نظامی، 15(2)، صص.103-110. magiran.com/p1168497
Mehdi Shahbazi, Amir Vazini Taher, (2013). 'A Survey to the Mental Health and Self-esteem of Freshmen and Seniors at a Military University', Journal of Military Medicine, 15(2), pp.103-110. magiran.com/p1168497
مهدی شهبازی؛ امیر وزینی طاهر. "بررسی سلامت روانی و میزان عزت نفس دانشجویان سال اول و آخر یک آموزشگاه نظامی". مجله طب نظامی، 15 ،2 ، 1392، 103-110. magiran.com/p1168497
Mehdi Shahbazi; Amir Vazini Taher. "A Survey to the Mental Health and Self-esteem of Freshmen and Seniors at a Military University", Journal of Military Medicine, 15, 2, 2013, 103-110. magiran.com/p1168497
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال