ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ابراهیم علی دوست قهفرخی، وحید خدایی استیار، مجید جلالی فراهانی، خاطره تکنیک، (1392). مقایسه آسیب های عملکردی اندام فوقانی، کیفیت زندگی و سلامت عمومی نظامیان کاربر ایستگاه های تندرستی و نظامیان غیرورزشکار، مجله طب نظامی، 15(2)، 111-116. magiran.com/p1168498
Ebrahim Alidoust Ghahfarrokhi, Vahid Khodayi Estiyar , Majid Jalali Farahani, Khatere Teknik, (2013). The Comparison of Functional Injuries of Upper Limbs, Quality of Life and General Health between Athlete and Non-athlete Martials, Journal of Military Medicine, 15(2), 111-116. magiran.com/p1168498
ابراهیم علی دوست قهفرخی، وحید خدایی استیار، مجید جلالی فراهانی، خاطره تکنیک، مقایسه آسیب های عملکردی اندام فوقانی، کیفیت زندگی و سلامت عمومی نظامیان کاربر ایستگاه های تندرستی و نظامیان غیرورزشکار. مجله طب نظامی، 1392؛ 15(2): 111-116. magiran.com/p1168498
Ebrahim Alidoust Ghahfarrokhi, Vahid Khodayi Estiyar , Majid Jalali Farahani, Khatere Teknik, The Comparison of Functional Injuries of Upper Limbs, Quality of Life and General Health between Athlete and Non-athlete Martials, Journal of Military Medicine, 2013; 15(2): 111-116. magiran.com/p1168498
ابراهیم علی دوست قهفرخی، وحید خدایی استیار، مجید جلالی فراهانی، خاطره تکنیک، "مقایسه آسیب های عملکردی اندام فوقانی، کیفیت زندگی و سلامت عمومی نظامیان کاربر ایستگاه های تندرستی و نظامیان غیرورزشکار"، مجله طب نظامی 15، شماره 2 (1392): 111-116. magiran.com/p1168498
Ebrahim Alidoust Ghahfarrokhi, Vahid Khodayi Estiyar , Majid Jalali Farahani, Khatere Teknik, "The Comparison of Functional Injuries of Upper Limbs, Quality of Life and General Health between Athlete and Non-athlete Martials", Journal of Military Medicine 15, no.2 (2013): 111-116. magiran.com/p1168498
ابراهیم علی دوست قهفرخی، وحید خدایی استیار، مجید جلالی فراهانی، خاطره تکنیک، (1392). 'مقایسه آسیب های عملکردی اندام فوقانی، کیفیت زندگی و سلامت عمومی نظامیان کاربر ایستگاه های تندرستی و نظامیان غیرورزشکار'، مجله طب نظامی، 15(2)، صص.111-116. magiran.com/p1168498
Ebrahim Alidoust Ghahfarrokhi, Vahid Khodayi Estiyar , Majid Jalali Farahani, Khatere Teknik, (2013). 'The Comparison of Functional Injuries of Upper Limbs, Quality of Life and General Health between Athlete and Non-athlete Martials', Journal of Military Medicine, 15(2), pp.111-116. magiran.com/p1168498
ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ وحید خدایی استیار؛ مجید جلالی فراهانی؛ خاطره تکنیک. "مقایسه آسیب های عملکردی اندام فوقانی، کیفیت زندگی و سلامت عمومی نظامیان کاربر ایستگاه های تندرستی و نظامیان غیرورزشکار". مجله طب نظامی، 15 ،2 ، 1392، 111-116. magiran.com/p1168498
Ebrahim Alidoust Ghahfarrokhi; Vahid Khodayi Estiyar ; Majid Jalali Farahani; Khatere Teknik. "The Comparison of Functional Injuries of Upper Limbs, Quality of Life and General Health between Athlete and Non-athlete Martials", Journal of Military Medicine, 15, 2, 2013, 111-116. magiran.com/p1168498
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال