ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه بصیری، عباسعلی ایمانی فولادی، قاسم باقرپور، حمیده محمودزاده حسینی، معصومه فروتن کودهی، محمدرضا نورانی، (1392). افزایش سرعت ترمیم عصب سیاتیک با مهار TNF-α توسط داروی اتانرسپت، مجله طب نظامی، 15(2)، 125-132. magiran.com/p1168502
Fatemeh Basiri, Abbas Ali Imani Fooladi, Ghasem Bagherpoor, Hamideh Mahmoodzadeh Hosseini, Foroutan Koudehi, Mohammad Reza Nourani, (2013). Hastening the Sciatic Nerve Recovery through Inhibitation of TNF-α by the Etanercept, Journal of Military Medicine, 15(2), 125-132. magiran.com/p1168502
فاطمه بصیری، عباسعلی ایمانی فولادی، قاسم باقرپور، حمیده محمودزاده حسینی، معصومه فروتن کودهی، محمدرضا نورانی، افزایش سرعت ترمیم عصب سیاتیک با مهار TNF-α توسط داروی اتانرسپت. مجله طب نظامی، 1392؛ 15(2): 125-132. magiran.com/p1168502
Fatemeh Basiri, Abbas Ali Imani Fooladi, Ghasem Bagherpoor, Hamideh Mahmoodzadeh Hosseini, Foroutan Koudehi, Mohammad Reza Nourani, Hastening the Sciatic Nerve Recovery through Inhibitation of TNF-α by the Etanercept, Journal of Military Medicine, 2013; 15(2): 125-132. magiran.com/p1168502
فاطمه بصیری، عباسعلی ایمانی فولادی، قاسم باقرپور، حمیده محمودزاده حسینی، معصومه فروتن کودهی، محمدرضا نورانی، "افزایش سرعت ترمیم عصب سیاتیک با مهار TNF-α توسط داروی اتانرسپت"، مجله طب نظامی 15، شماره 2 (1392): 125-132. magiran.com/p1168502
Fatemeh Basiri, Abbas Ali Imani Fooladi, Ghasem Bagherpoor, Hamideh Mahmoodzadeh Hosseini, Foroutan Koudehi, Mohammad Reza Nourani, "Hastening the Sciatic Nerve Recovery through Inhibitation of TNF-α by the Etanercept", Journal of Military Medicine 15, no.2 (2013): 125-132. magiran.com/p1168502
فاطمه بصیری، عباسعلی ایمانی فولادی، قاسم باقرپور، حمیده محمودزاده حسینی، معصومه فروتن کودهی، محمدرضا نورانی، (1392). 'افزایش سرعت ترمیم عصب سیاتیک با مهار TNF-α توسط داروی اتانرسپت'، مجله طب نظامی، 15(2)، صص.125-132. magiran.com/p1168502
Fatemeh Basiri, Abbas Ali Imani Fooladi, Ghasem Bagherpoor, Hamideh Mahmoodzadeh Hosseini, Foroutan Koudehi, Mohammad Reza Nourani, (2013). 'Hastening the Sciatic Nerve Recovery through Inhibitation of TNF-α by the Etanercept', Journal of Military Medicine, 15(2), pp.125-132. magiran.com/p1168502
فاطمه بصیری؛ عباسعلی ایمانی فولادی؛ قاسم باقرپور؛ حمیده محمودزاده حسینی؛ معصومه فروتن کودهی؛ محمدرضا نورانی. "افزایش سرعت ترمیم عصب سیاتیک با مهار TNF-α توسط داروی اتانرسپت". مجله طب نظامی، 15 ،2 ، 1392، 125-132. magiran.com/p1168502
Fatemeh Basiri; Abbas Ali Imani Fooladi; Ghasem Bagherpoor; Hamideh Mahmoodzadeh Hosseini; Foroutan Koudehi; Mohammad Reza Nourani. "Hastening the Sciatic Nerve Recovery through Inhibitation of TNF-α by the Etanercept", Journal of Military Medicine, 15, 2, 2013, 125-132. magiran.com/p1168502
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال