ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
طاهره گل کاری، امیر قمرانی، هاجر صالحی، حمیدرضا عرب، (1392). رابطه شیفتگی مرتبط با کار و رضایت شغلی درکارکنان یک شرکت صنعتی نظامی، مجله طب نظامی، 15(2)، 143-148. magiran.com/p1168504
Tahereh Golkari, Amir Ghamarani, Hajar Salehi, Hamidreza Arab, (2013). A Survey to Connection of Occupational Flow and Job Satisfaction in the Personnel of Military Industrial Company, Journal of Military Medicine, 15(2), 143-148. magiran.com/p1168504
طاهره گل کاری، امیر قمرانی، هاجر صالحی، حمیدرضا عرب، رابطه شیفتگی مرتبط با کار و رضایت شغلی درکارکنان یک شرکت صنعتی نظامی. مجله طب نظامی، 1392؛ 15(2): 143-148. magiran.com/p1168504
Tahereh Golkari, Amir Ghamarani, Hajar Salehi, Hamidreza Arab, A Survey to Connection of Occupational Flow and Job Satisfaction in the Personnel of Military Industrial Company, Journal of Military Medicine, 2013; 15(2): 143-148. magiran.com/p1168504
طاهره گل کاری، امیر قمرانی، هاجر صالحی، حمیدرضا عرب، "رابطه شیفتگی مرتبط با کار و رضایت شغلی درکارکنان یک شرکت صنعتی نظامی"، مجله طب نظامی 15، شماره 2 (1392): 143-148. magiran.com/p1168504
Tahereh Golkari, Amir Ghamarani, Hajar Salehi, Hamidreza Arab, "A Survey to Connection of Occupational Flow and Job Satisfaction in the Personnel of Military Industrial Company", Journal of Military Medicine 15, no.2 (2013): 143-148. magiran.com/p1168504
طاهره گل کاری، امیر قمرانی، هاجر صالحی، حمیدرضا عرب، (1392). 'رابطه شیفتگی مرتبط با کار و رضایت شغلی درکارکنان یک شرکت صنعتی نظامی'، مجله طب نظامی، 15(2)، صص.143-148. magiran.com/p1168504
Tahereh Golkari, Amir Ghamarani, Hajar Salehi, Hamidreza Arab, (2013). 'A Survey to Connection of Occupational Flow and Job Satisfaction in the Personnel of Military Industrial Company', Journal of Military Medicine, 15(2), pp.143-148. magiran.com/p1168504
طاهره گل کاری؛ امیر قمرانی؛ هاجر صالحی؛ حمیدرضا عرب. "رابطه شیفتگی مرتبط با کار و رضایت شغلی درکارکنان یک شرکت صنعتی نظامی". مجله طب نظامی، 15 ،2 ، 1392، 143-148. magiran.com/p1168504
Tahereh Golkari; Amir Ghamarani; Hajar Salehi; Hamidreza Arab. "A Survey to Connection of Occupational Flow and Job Satisfaction in the Personnel of Military Industrial Company", Journal of Military Medicine, 15, 2, 2013, 143-148. magiran.com/p1168504
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال