ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیمین نقوی، جعفر انیسی ، حمیدرضا توکلی، فاطمه رحمتی نجارکلایی، زهرا جهان بخشی، (1392). بررسی ارتباط بین الگوی تغذیه و سلامت روان کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی یک دانشگاه علوم پزشکی، مجله طب نظامی، 15(2)، 149-156. magiran.com/p1168505
Simin Naghavi, Jafar Anisi, Hamidreza Tavakoli, Fatemeh Rahmati Najarkolaei, Zahra Jahan Bakhshi, (2013). A Survey to the Connection between Nutrition and Mental Health of the Staff of a Medical Sciences University, Journal of Military Medicine, 15(2), 149-156. magiran.com/p1168505
سیمین نقوی، جعفر انیسی ، حمیدرضا توکلی، فاطمه رحمتی نجارکلایی، زهرا جهان بخشی، بررسی ارتباط بین الگوی تغذیه و سلامت روان کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی یک دانشگاه علوم پزشکی. مجله طب نظامی، 1392؛ 15(2): 149-156. magiran.com/p1168505
Simin Naghavi, Jafar Anisi, Hamidreza Tavakoli, Fatemeh Rahmati Najarkolaei, Zahra Jahan Bakhshi, A Survey to the Connection between Nutrition and Mental Health of the Staff of a Medical Sciences University, Journal of Military Medicine, 2013; 15(2): 149-156. magiran.com/p1168505
سیمین نقوی، جعفر انیسی ، حمیدرضا توکلی، فاطمه رحمتی نجارکلایی، زهرا جهان بخشی، "بررسی ارتباط بین الگوی تغذیه و سلامت روان کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی یک دانشگاه علوم پزشکی"، مجله طب نظامی 15، شماره 2 (1392): 149-156. magiran.com/p1168505
Simin Naghavi, Jafar Anisi, Hamidreza Tavakoli, Fatemeh Rahmati Najarkolaei, Zahra Jahan Bakhshi, "A Survey to the Connection between Nutrition and Mental Health of the Staff of a Medical Sciences University", Journal of Military Medicine 15, no.2 (2013): 149-156. magiran.com/p1168505
سیمین نقوی، جعفر انیسی ، حمیدرضا توکلی، فاطمه رحمتی نجارکلایی، زهرا جهان بخشی، (1392). 'بررسی ارتباط بین الگوی تغذیه و سلامت روان کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی یک دانشگاه علوم پزشکی'، مجله طب نظامی، 15(2)، صص.149-156. magiran.com/p1168505
Simin Naghavi, Jafar Anisi, Hamidreza Tavakoli, Fatemeh Rahmati Najarkolaei, Zahra Jahan Bakhshi, (2013). 'A Survey to the Connection between Nutrition and Mental Health of the Staff of a Medical Sciences University', Journal of Military Medicine, 15(2), pp.149-156. magiran.com/p1168505
سیمین نقوی؛ جعفر انیسی ؛ حمیدرضا توکلی؛ فاطمه رحمتی نجارکلایی؛ زهرا جهان بخشی. "بررسی ارتباط بین الگوی تغذیه و سلامت روان کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی یک دانشگاه علوم پزشکی". مجله طب نظامی، 15 ،2 ، 1392، 149-156. magiran.com/p1168505
Simin Naghavi; Jafar Anisi; Hamidreza Tavakoli; Fatemeh Rahmati Najarkolaei; Zahra Jahan Bakhshi. "A Survey to the Connection between Nutrition and Mental Health of the Staff of a Medical Sciences University", Journal of Military Medicine, 15, 2, 2013, 149-156. magiran.com/p1168505
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال