ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فیروز ولی پور، عباس رضایی، احمد جنیدی جعفری، علی خوانین، (1392). حذف فوتوکاتالیستی سودوموناس آئروژنزا از هوا با استفاده از نانو ذرات اکسید روی تثبت شده بر زئولیت طبیعی ایران، مجله طب نظامی، 15(2)، 157-162. magiran.com/p1168506
Firouz Valipour, Abbas Rezaee, Ahmad Jonydi Jafari, Ali Khavanin, (2013). Photocatalytic removal of Pseudomonas aerognisa from air using immobilized Zno nanoparticle on Iranian natural zeolite, Journal of Military Medicine, 15(2), 157-162. magiran.com/p1168506
فیروز ولی پور، عباس رضایی، احمد جنیدی جعفری، علی خوانین، حذف فوتوکاتالیستی سودوموناس آئروژنزا از هوا با استفاده از نانو ذرات اکسید روی تثبت شده بر زئولیت طبیعی ایران. مجله طب نظامی، 1392؛ 15(2): 157-162. magiran.com/p1168506
Firouz Valipour, Abbas Rezaee, Ahmad Jonydi Jafari, Ali Khavanin, Photocatalytic removal of Pseudomonas aerognisa from air using immobilized Zno nanoparticle on Iranian natural zeolite, Journal of Military Medicine, 2013; 15(2): 157-162. magiran.com/p1168506
فیروز ولی پور، عباس رضایی، احمد جنیدی جعفری، علی خوانین، "حذف فوتوکاتالیستی سودوموناس آئروژنزا از هوا با استفاده از نانو ذرات اکسید روی تثبت شده بر زئولیت طبیعی ایران"، مجله طب نظامی 15، شماره 2 (1392): 157-162. magiran.com/p1168506
Firouz Valipour, Abbas Rezaee, Ahmad Jonydi Jafari, Ali Khavanin, "Photocatalytic removal of Pseudomonas aerognisa from air using immobilized Zno nanoparticle on Iranian natural zeolite", Journal of Military Medicine 15, no.2 (2013): 157-162. magiran.com/p1168506
فیروز ولی پور، عباس رضایی، احمد جنیدی جعفری، علی خوانین، (1392). 'حذف فوتوکاتالیستی سودوموناس آئروژنزا از هوا با استفاده از نانو ذرات اکسید روی تثبت شده بر زئولیت طبیعی ایران'، مجله طب نظامی، 15(2)، صص.157-162. magiran.com/p1168506
Firouz Valipour, Abbas Rezaee, Ahmad Jonydi Jafari, Ali Khavanin, (2013). 'Photocatalytic removal of Pseudomonas aerognisa from air using immobilized Zno nanoparticle on Iranian natural zeolite', Journal of Military Medicine, 15(2), pp.157-162. magiran.com/p1168506
فیروز ولی پور؛ عباس رضایی؛ احمد جنیدی جعفری؛ علی خوانین. "حذف فوتوکاتالیستی سودوموناس آئروژنزا از هوا با استفاده از نانو ذرات اکسید روی تثبت شده بر زئولیت طبیعی ایران". مجله طب نظامی، 15 ،2 ، 1392، 157-162. magiran.com/p1168506
Firouz Valipour; Abbas Rezaee; Ahmad Jonydi Jafari; Ali Khavanin. "Photocatalytic removal of Pseudomonas aerognisa from air using immobilized Zno nanoparticle on Iranian natural zeolite", Journal of Military Medicine, 15, 2, 2013, 157-162. magiran.com/p1168506
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال