ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فربد عبادی فردآذر، عزیز رضاپور، احمد راهبر، سید مرتضی حسینی شکوه، (1392). برآورد تابع تقاضای دارو در جمهوری اسلامی ایران، مجله طب نظامی، 15(2)، 163-168. magiran.com/p1168507
Farbod Ebadifardazar, Aziz Rezapoor, Ahmad Rahbar, Sayyed Morteza Hosseini Shokouh, (2013). Estimation of the Function of Medicine Demand in Islamic Republic of Iran, Journal of Military Medicine, 15(2), 163-168. magiran.com/p1168507
فربد عبادی فردآذر، عزیز رضاپور، احمد راهبر، سید مرتضی حسینی شکوه، برآورد تابع تقاضای دارو در جمهوری اسلامی ایران. مجله طب نظامی، 1392؛ 15(2): 163-168. magiran.com/p1168507
Farbod Ebadifardazar, Aziz Rezapoor, Ahmad Rahbar, Sayyed Morteza Hosseini Shokouh, Estimation of the Function of Medicine Demand in Islamic Republic of Iran, Journal of Military Medicine, 2013; 15(2): 163-168. magiran.com/p1168507
فربد عبادی فردآذر، عزیز رضاپور، احمد راهبر، سید مرتضی حسینی شکوه، "برآورد تابع تقاضای دارو در جمهوری اسلامی ایران"، مجله طب نظامی 15، شماره 2 (1392): 163-168. magiran.com/p1168507
Farbod Ebadifardazar, Aziz Rezapoor, Ahmad Rahbar, Sayyed Morteza Hosseini Shokouh, "Estimation of the Function of Medicine Demand in Islamic Republic of Iran", Journal of Military Medicine 15, no.2 (2013): 163-168. magiran.com/p1168507
فربد عبادی فردآذر، عزیز رضاپور، احمد راهبر، سید مرتضی حسینی شکوه، (1392). 'برآورد تابع تقاضای دارو در جمهوری اسلامی ایران'، مجله طب نظامی، 15(2)، صص.163-168. magiran.com/p1168507
Farbod Ebadifardazar, Aziz Rezapoor, Ahmad Rahbar, Sayyed Morteza Hosseini Shokouh, (2013). 'Estimation of the Function of Medicine Demand in Islamic Republic of Iran', Journal of Military Medicine, 15(2), pp.163-168. magiran.com/p1168507
فربد عبادی فردآذر؛ عزیز رضاپور؛ احمد راهبر؛ سید مرتضی حسینی شکوه. "برآورد تابع تقاضای دارو در جمهوری اسلامی ایران". مجله طب نظامی، 15 ،2 ، 1392، 163-168. magiran.com/p1168507
Farbod Ebadifardazar; Aziz Rezapoor; Ahmad Rahbar; Sayyed Morteza Hosseini Shokouh. "Estimation of the Function of Medicine Demand in Islamic Republic of Iran", Journal of Military Medicine, 15, 2, 2013, 163-168. magiran.com/p1168507
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال