ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه طباطبایی، ناصر صفایی، مسعود شمس بخش، محمدرضا اصلاحی، (1392). تنوع ژنتیکی Ustilago hordei عامل بیماری سیاهک پنهان جو در استان خوزستان با استفاده از نشانگرهای رپید، فصلنامه گیاه پزشکی، 36(1)، 51. magiran.com/p1168653
Mohammadreza Eslahi, (2013). Genetic diversity of Ustilago hordei the causal agent of barley covered smut using RAPD marker in Khuzestan province, Journal of Plant Protection, 36(1), 51. magiran.com/p1168653
فاطمه طباطبایی، ناصر صفایی، مسعود شمس بخش، محمدرضا اصلاحی، تنوع ژنتیکی Ustilago hordei عامل بیماری سیاهک پنهان جو در استان خوزستان با استفاده از نشانگرهای رپید. فصلنامه گیاه پزشکی، 1392؛ 36(1): 51. magiran.com/p1168653
Mohammadreza Eslahi, Genetic diversity of Ustilago hordei the causal agent of barley covered smut using RAPD marker in Khuzestan province, Journal of Plant Protection, 2013; 36(1): 51. magiran.com/p1168653
فاطمه طباطبایی، ناصر صفایی، مسعود شمس بخش، محمدرضا اصلاحی، "تنوع ژنتیکی Ustilago hordei عامل بیماری سیاهک پنهان جو در استان خوزستان با استفاده از نشانگرهای رپید"، فصلنامه گیاه پزشکی 36، شماره 1 (1392): 51. magiran.com/p1168653
Mohammadreza Eslahi, "Genetic diversity of Ustilago hordei the causal agent of barley covered smut using RAPD marker in Khuzestan province", Journal of Plant Protection 36, no.1 (2013): 51. magiran.com/p1168653
فاطمه طباطبایی، ناصر صفایی، مسعود شمس بخش، محمدرضا اصلاحی، (1392). 'تنوع ژنتیکی Ustilago hordei عامل بیماری سیاهک پنهان جو در استان خوزستان با استفاده از نشانگرهای رپید'، فصلنامه گیاه پزشکی، 36(1)، صص.51. magiran.com/p1168653
Mohammadreza Eslahi, (2013). 'Genetic diversity of Ustilago hordei the causal agent of barley covered smut using RAPD marker in Khuzestan province', Journal of Plant Protection, 36(1), pp.51. magiran.com/p1168653
فاطمه طباطبایی؛ ناصر صفایی؛ مسعود شمس بخش؛ محمدرضا اصلاحی. "تنوع ژنتیکی Ustilago hordei عامل بیماری سیاهک پنهان جو در استان خوزستان با استفاده از نشانگرهای رپید". فصلنامه گیاه پزشکی، 36 ،1 ، 1392، 51. magiran.com/p1168653
Mohammadreza Eslahi. "Genetic diversity of Ustilago hordei the causal agent of barley covered smut using RAPD marker in Khuzestan province", Journal of Plant Protection, 36, 1, 2013, 51. magiran.com/p1168653
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال