ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امیررضا گردش زاده، (1392). بررسی عوامل موثر بر چگالی جریان لایه نشانی پوشش های ضخیم نورتاب ZnS:Ag به روش الکتروفورزیس جریان مستقیم، نشریه علوم و فناوری رنگ، 7(2)، 143-149. magiran.com/p1169705
A. R. Gardeshzadeh, (2013). Investigating Parameters Influencing Deposition Current Density of Zns:Ag Thick Films Via Direct Current Electrophoresis, Journal of Color Science and Technology, 7(2), 143-149. magiran.com/p1169705
امیررضا گردش زاده، بررسی عوامل موثر بر چگالی جریان لایه نشانی پوشش های ضخیم نورتاب ZnS:Ag به روش الکتروفورزیس جریان مستقیم. نشریه علوم و فناوری رنگ، 1392؛ 7(2): 143-149. magiran.com/p1169705
A. R. Gardeshzadeh, Investigating Parameters Influencing Deposition Current Density of Zns:Ag Thick Films Via Direct Current Electrophoresis, Journal of Color Science and Technology, 2013; 7(2): 143-149. magiran.com/p1169705
امیررضا گردش زاده، "بررسی عوامل موثر بر چگالی جریان لایه نشانی پوشش های ضخیم نورتاب ZnS:Ag به روش الکتروفورزیس جریان مستقیم"، نشریه علوم و فناوری رنگ 7، شماره 2 (1392): 143-149. magiran.com/p1169705
A. R. Gardeshzadeh, "Investigating Parameters Influencing Deposition Current Density of Zns:Ag Thick Films Via Direct Current Electrophoresis", Journal of Color Science and Technology 7, no.2 (2013): 143-149. magiran.com/p1169705
امیررضا گردش زاده، (1392). 'بررسی عوامل موثر بر چگالی جریان لایه نشانی پوشش های ضخیم نورتاب ZnS:Ag به روش الکتروفورزیس جریان مستقیم'، نشریه علوم و فناوری رنگ، 7(2)، صص.143-149. magiran.com/p1169705
A. R. Gardeshzadeh, (2013). 'Investigating Parameters Influencing Deposition Current Density of Zns:Ag Thick Films Via Direct Current Electrophoresis', Journal of Color Science and Technology, 7(2), pp.143-149. magiran.com/p1169705
امیررضا گردش زاده. "بررسی عوامل موثر بر چگالی جریان لایه نشانی پوشش های ضخیم نورتاب ZnS:Ag به روش الکتروفورزیس جریان مستقیم". نشریه علوم و فناوری رنگ، 7 ،2 ، 1392، 143-149. magiran.com/p1169705
A. R. Gardeshzadeh. "Investigating Parameters Influencing Deposition Current Density of Zns:Ag Thick Films Via Direct Current Electrophoresis", Journal of Color Science and Technology, 7, 2, 2013, 143-149. magiran.com/p1169705
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال