ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدعادل ضیایی، موسی عزیزی، (1391). علل گسترش فقه حنفی در ماوراء النهر تا پایان عصر سامانیان، پژوهش نامه تاریخ اسلام، 2(7)، 31-57. magiran.com/p1170315
Mohammad Adel Ziaei, Mosaazizi, (2012). The Study of Factors Affecting the Expansion of Hanafi Jurisprudence in Transoxania up to the End of Samanid Era, Quartely Research Journal of Islamic History, 2(7), 31-57. magiran.com/p1170315
محمدعادل ضیایی، موسی عزیزی، علل گسترش فقه حنفی در ماوراء النهر تا پایان عصر سامانیان. پژوهش نامه تاریخ اسلام، 1391؛ 2(7): 31-57. magiran.com/p1170315
Mohammad Adel Ziaei, Mosaazizi, The Study of Factors Affecting the Expansion of Hanafi Jurisprudence in Transoxania up to the End of Samanid Era, Quartely Research Journal of Islamic History, 2012; 2(7): 31-57. magiran.com/p1170315
محمدعادل ضیایی، موسی عزیزی، "علل گسترش فقه حنفی در ماوراء النهر تا پایان عصر سامانیان"، پژوهش نامه تاریخ اسلام 2، شماره 7 (1391): 31-57. magiran.com/p1170315
Mohammad Adel Ziaei, Mosaazizi, "The Study of Factors Affecting the Expansion of Hanafi Jurisprudence in Transoxania up to the End of Samanid Era", Quartely Research Journal of Islamic History 2, no.7 (2012): 31-57. magiran.com/p1170315
محمدعادل ضیایی، موسی عزیزی، (1391). 'علل گسترش فقه حنفی در ماوراء النهر تا پایان عصر سامانیان'، پژوهش نامه تاریخ اسلام، 2(7)، صص.31-57. magiran.com/p1170315
Mohammad Adel Ziaei, Mosaazizi, (2012). 'The Study of Factors Affecting the Expansion of Hanafi Jurisprudence in Transoxania up to the End of Samanid Era', Quartely Research Journal of Islamic History, 2(7), pp.31-57. magiran.com/p1170315
محمدعادل ضیایی؛ موسی عزیزی. "علل گسترش فقه حنفی در ماوراء النهر تا پایان عصر سامانیان". پژوهش نامه تاریخ اسلام، 2 ،7 ، 1391، 31-57. magiran.com/p1170315
Mohammad Adel Ziaei; Mosaazizi. "The Study of Factors Affecting the Expansion of Hanafi Jurisprudence in Transoxania up to the End of Samanid Era", Quartely Research Journal of Islamic History, 2, 7, 2012, 31-57. magiran.com/p1170315
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال