ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اکرم آهنگرپور، علی اکبر عروجن، حمید حیدری، (1392). بررسی اثر عصاره ی آبی الکلی گیاه بیلهر (Dorema aucheri) بر سطوح تستوسترون، FSH سرم و تعداد اسپرم موش صحرایی نر مدل دیابتی نیکوتین آمید- STZ، Journal of Advances in Medical and Biomedical Research، 21(87)، 22-31. magiran.com/p1170898
Ahangarpour A., Oroojan Aa, Heydari H., (2013). Effect of Hydro-Alcoholic Extract of Dorema Aucheri on Serum Levels of Testosterone, FSH and Sperm Count in Nicotinamide-STZ- Induced Diabetic Rat Models, Journal of Advances in Medical and Biomedical Research, 21(87), 22-31. magiran.com/p1170898
اکرم آهنگرپور، علی اکبر عروجن، حمید حیدری، بررسی اثر عصاره ی آبی الکلی گیاه بیلهر (Dorema aucheri) بر سطوح تستوسترون، FSH سرم و تعداد اسپرم موش صحرایی نر مدل دیابتی نیکوتین آمید- STZ. Journal of Advances in Medical and Biomedical Research، 1392؛ 21(87): 22-31. magiran.com/p1170898
Ahangarpour A., Oroojan Aa, Heydari H., Effect of Hydro-Alcoholic Extract of Dorema Aucheri on Serum Levels of Testosterone, FSH and Sperm Count in Nicotinamide-STZ- Induced Diabetic Rat Models, Journal of Advances in Medical and Biomedical Research, 2013; 21(87): 22-31. magiran.com/p1170898
اکرم آهنگرپور، علی اکبر عروجن، حمید حیدری، "بررسی اثر عصاره ی آبی الکلی گیاه بیلهر (Dorema aucheri) بر سطوح تستوسترون، FSH سرم و تعداد اسپرم موش صحرایی نر مدل دیابتی نیکوتین آمید- STZ"، Journal of Advances in Medical and Biomedical Research 21، شماره 87 (1392): 22-31. magiran.com/p1170898
Ahangarpour A., Oroojan Aa, Heydari H., "Effect of Hydro-Alcoholic Extract of Dorema Aucheri on Serum Levels of Testosterone, FSH and Sperm Count in Nicotinamide-STZ- Induced Diabetic Rat Models", Journal of Advances in Medical and Biomedical Research 21, no.87 (2013): 22-31. magiran.com/p1170898
اکرم آهنگرپور، علی اکبر عروجن، حمید حیدری، (1392). 'بررسی اثر عصاره ی آبی الکلی گیاه بیلهر (Dorema aucheri) بر سطوح تستوسترون، FSH سرم و تعداد اسپرم موش صحرایی نر مدل دیابتی نیکوتین آمید- STZ'، Journal of Advances in Medical and Biomedical Research، 21(87)، صص.22-31. magiran.com/p1170898
Ahangarpour A., Oroojan Aa, Heydari H., (2013). 'Effect of Hydro-Alcoholic Extract of Dorema Aucheri on Serum Levels of Testosterone, FSH and Sperm Count in Nicotinamide-STZ- Induced Diabetic Rat Models', Journal of Advances in Medical and Biomedical Research, 21(87), pp.22-31. magiran.com/p1170898
اکرم آهنگرپور؛ علی اکبر عروجن؛ حمید حیدری. "بررسی اثر عصاره ی آبی الکلی گیاه بیلهر (Dorema aucheri) بر سطوح تستوسترون، FSH سرم و تعداد اسپرم موش صحرایی نر مدل دیابتی نیکوتین آمید- STZ". Journal of Advances in Medical and Biomedical Research، 21 ،87 ، 1392، 22-31. magiran.com/p1170898
Ahangarpour A.; Oroojan Aa; Heydari H.. "Effect of Hydro-Alcoholic Extract of Dorema Aucheri on Serum Levels of Testosterone, FSH and Sperm Count in Nicotinamide-STZ- Induced Diabetic Rat Models", Journal of Advances in Medical and Biomedical Research, 21, 87, 2013, 22-31. magiran.com/p1170898
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال