ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عذرا صبورا، خدیجه دادمهر، مسعود رنجبر، (1392). سنجش محتوای فنل و فلاونوئید تام و بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی عصاره ساقه و برگ 6 گونه میخک وحشی (Dianthus L.) ایران، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 29(2)، 281. magiran.com/p1171250
A. Saboora, Kh. Dadmehr, M. Ranjbar, (2013). Total phenolic and flavonoid contents and investigation on antioxidant properties of stem and leaf extracts in six Iranian species of wild Dianthus L., Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 29(2), 281. magiran.com/p1171250
عذرا صبورا، خدیجه دادمهر، مسعود رنجبر، سنجش محتوای فنل و فلاونوئید تام و بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی عصاره ساقه و برگ 6 گونه میخک وحشی (Dianthus L.) ایران. مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 1392؛ 29(2): 281. magiran.com/p1171250
A. Saboora, Kh. Dadmehr, M. Ranjbar, Total phenolic and flavonoid contents and investigation on antioxidant properties of stem and leaf extracts in six Iranian species of wild Dianthus L., Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 2013; 29(2): 281. magiran.com/p1171250
عذرا صبورا، خدیجه دادمهر، مسعود رنجبر، "سنجش محتوای فنل و فلاونوئید تام و بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی عصاره ساقه و برگ 6 گونه میخک وحشی (Dianthus L.) ایران"، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران 29، شماره 2 (1392): 281. magiran.com/p1171250
A. Saboora, Kh. Dadmehr, M. Ranjbar, "Total phenolic and flavonoid contents and investigation on antioxidant properties of stem and leaf extracts in six Iranian species of wild Dianthus L.", Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants 29, no.2 (2013): 281. magiran.com/p1171250
عذرا صبورا، خدیجه دادمهر، مسعود رنجبر، (1392). 'سنجش محتوای فنل و فلاونوئید تام و بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی عصاره ساقه و برگ 6 گونه میخک وحشی (Dianthus L.) ایران'، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 29(2)، صص.281. magiran.com/p1171250
A. Saboora, Kh. Dadmehr, M. Ranjbar, (2013). 'Total phenolic and flavonoid contents and investigation on antioxidant properties of stem and leaf extracts in six Iranian species of wild Dianthus L.', Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 29(2), pp.281. magiran.com/p1171250
عذرا صبورا؛ خدیجه دادمهر؛ مسعود رنجبر. "سنجش محتوای فنل و فلاونوئید تام و بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی عصاره ساقه و برگ 6 گونه میخک وحشی (Dianthus L.) ایران". مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 29 ،2 ، 1392، 281. magiran.com/p1171250
A. Saboora; Kh. Dadmehr; M. Ranjbar. "Total phenolic and flavonoid contents and investigation on antioxidant properties of stem and leaf extracts in six Iranian species of wild Dianthus L.", Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 29, 2, 2013, 281. magiran.com/p1171250
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال