ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم نیک نژاد، محمدحسین لباسچی، کامکار جایمند، فیروزه حاتمی، (1392). بررسی تاثیر مصرف کودهای ارگانیک و شیمیایی بر اسانس بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.)، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 29(2)، 373. magiran.com/p1171260
M. Niknejad, M.H. Lebaschy, K. Jaimand, F. Hatami, (2013). Effect of organic and chemical fertilizers on essential oil of Matricaria chamomilla L., Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 29(2), 373. magiran.com/p1171260
مریم نیک نژاد، محمدحسین لباسچی، کامکار جایمند، فیروزه حاتمی، بررسی تاثیر مصرف کودهای ارگانیک و شیمیایی بر اسانس بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.). مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 1392؛ 29(2): 373. magiran.com/p1171260
M. Niknejad, M.H. Lebaschy, K. Jaimand, F. Hatami, Effect of organic and chemical fertilizers on essential oil of Matricaria chamomilla L., Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 2013; 29(2): 373. magiran.com/p1171260
مریم نیک نژاد، محمدحسین لباسچی، کامکار جایمند، فیروزه حاتمی، "بررسی تاثیر مصرف کودهای ارگانیک و شیمیایی بر اسانس بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.)"، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران 29، شماره 2 (1392): 373. magiran.com/p1171260
M. Niknejad, M.H. Lebaschy, K. Jaimand, F. Hatami, "Effect of organic and chemical fertilizers on essential oil of Matricaria chamomilla L.", Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants 29, no.2 (2013): 373. magiran.com/p1171260
مریم نیک نژاد، محمدحسین لباسچی، کامکار جایمند، فیروزه حاتمی، (1392). 'بررسی تاثیر مصرف کودهای ارگانیک و شیمیایی بر اسانس بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.)'، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 29(2)، صص.373. magiran.com/p1171260
M. Niknejad, M.H. Lebaschy, K. Jaimand, F. Hatami, (2013). 'Effect of organic and chemical fertilizers on essential oil of Matricaria chamomilla L.', Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 29(2), pp.373. magiran.com/p1171260
مریم نیک نژاد؛ محمدحسین لباسچی؛ کامکار جایمند؛ فیروزه حاتمی. "بررسی تاثیر مصرف کودهای ارگانیک و شیمیایی بر اسانس بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.)". مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 29 ،2 ، 1392، 373. magiran.com/p1171260
M. Niknejad; M.H. Lebaschy; K. Jaimand; F. Hatami. "Effect of organic and chemical fertilizers on essential oil of Matricaria chamomilla L.", Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 29, 2, 2013, 373. magiran.com/p1171260
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال