ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شمسی نورپیشه، محمد مهدی نقی زاده، لیلا نیک روز، (1392). بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به لیشمانیوز پوستی شهرستان فسا، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 3(2)، 155. magiran.com/p1171841
Shamsi Noorpisheh, Mohammad Mehdi Naghizadeh, Laila Nikrouz, (2013). A study on the life quality of patients suffering from leishmaniasis, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 3(2), 155. magiran.com/p1171841
شمسی نورپیشه، محمد مهدی نقی زاده، لیلا نیک روز، بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به لیشمانیوز پوستی شهرستان فسا. مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 1392؛ 3(2): 155. magiran.com/p1171841
Shamsi Noorpisheh, Mohammad Mehdi Naghizadeh, Laila Nikrouz, A study on the life quality of patients suffering from leishmaniasis, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2013; 3(2): 155. magiran.com/p1171841
شمسی نورپیشه، محمد مهدی نقی زاده، لیلا نیک روز، "بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به لیشمانیوز پوستی شهرستان فسا"، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا 3، شماره 2 (1392): 155. magiran.com/p1171841
Shamsi Noorpisheh, Mohammad Mehdi Naghizadeh, Laila Nikrouz, "A study on the life quality of patients suffering from leishmaniasis", Journal of Fasa University of Medical Sciences 3, no.2 (2013): 155. magiran.com/p1171841
شمسی نورپیشه، محمد مهدی نقی زاده، لیلا نیک روز، (1392). 'بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به لیشمانیوز پوستی شهرستان فسا'، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 3(2)، صص.155. magiran.com/p1171841
Shamsi Noorpisheh, Mohammad Mehdi Naghizadeh, Laila Nikrouz, (2013). 'A study on the life quality of patients suffering from leishmaniasis', Journal of Fasa University of Medical Sciences, 3(2), pp.155. magiran.com/p1171841
شمسی نورپیشه؛ محمد مهدی نقی زاده؛ لیلا نیک روز. "بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به لیشمانیوز پوستی شهرستان فسا". مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 3 ،2 ، 1392، 155. magiran.com/p1171841
Shamsi Noorpisheh; Mohammad Mehdi Naghizadeh; Laila Nikrouz. "A study on the life quality of patients suffering from leishmaniasis", Journal of Fasa University of Medical Sciences, 3, 2, 2013, 155. magiran.com/p1171841
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال