ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حامد ملاعباس زاده، بهنود حاجی شیخ زاده، مسعود ملازاده، کبری اسلامی، نادر محمدزاده قشلاقی، (1392). بررسی الگوی حساسیت و مقاومت آنتی بیوتیکی در سویه های اشریشیاکلی جدا شده از عفونت های ادراری در شهر تبریز، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 3(2)، 149. magiran.com/p1171843
Hamed Molaabaszadeh, Behnood Hajisheikhzadeh, Masoud Mollazadeh, Kobra Eslami, Nader Mohammadzadeh Gheshlaghi, (2013). Study of Sensibility and Antimicrobial Resistance in Escherichia coli Isolated from Urinary Tract Infection in Tabriz City, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 3(2), 149. magiran.com/p1171843
حامد ملاعباس زاده، بهنود حاجی شیخ زاده، مسعود ملازاده، کبری اسلامی، نادر محمدزاده قشلاقی، بررسی الگوی حساسیت و مقاومت آنتی بیوتیکی در سویه های اشریشیاکلی جدا شده از عفونت های ادراری در شهر تبریز. مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 1392؛ 3(2): 149. magiran.com/p1171843
Hamed Molaabaszadeh, Behnood Hajisheikhzadeh, Masoud Mollazadeh, Kobra Eslami, Nader Mohammadzadeh Gheshlaghi, Study of Sensibility and Antimicrobial Resistance in Escherichia coli Isolated from Urinary Tract Infection in Tabriz City, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2013; 3(2): 149. magiran.com/p1171843
حامد ملاعباس زاده، بهنود حاجی شیخ زاده، مسعود ملازاده، کبری اسلامی، نادر محمدزاده قشلاقی، "بررسی الگوی حساسیت و مقاومت آنتی بیوتیکی در سویه های اشریشیاکلی جدا شده از عفونت های ادراری در شهر تبریز"، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا 3، شماره 2 (1392): 149. magiran.com/p1171843
Hamed Molaabaszadeh, Behnood Hajisheikhzadeh, Masoud Mollazadeh, Kobra Eslami, Nader Mohammadzadeh Gheshlaghi, "Study of Sensibility and Antimicrobial Resistance in Escherichia coli Isolated from Urinary Tract Infection in Tabriz City", Journal of Fasa University of Medical Sciences 3, no.2 (2013): 149. magiran.com/p1171843
حامد ملاعباس زاده، بهنود حاجی شیخ زاده، مسعود ملازاده، کبری اسلامی، نادر محمدزاده قشلاقی، (1392). 'بررسی الگوی حساسیت و مقاومت آنتی بیوتیکی در سویه های اشریشیاکلی جدا شده از عفونت های ادراری در شهر تبریز'، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 3(2)، صص.149. magiran.com/p1171843
Hamed Molaabaszadeh, Behnood Hajisheikhzadeh, Masoud Mollazadeh, Kobra Eslami, Nader Mohammadzadeh Gheshlaghi, (2013). 'Study of Sensibility and Antimicrobial Resistance in Escherichia coli Isolated from Urinary Tract Infection in Tabriz City', Journal of Fasa University of Medical Sciences, 3(2), pp.149. magiran.com/p1171843
حامد ملاعباس زاده؛ بهنود حاجی شیخ زاده؛ مسعود ملازاده؛ کبری اسلامی؛ نادر محمدزاده قشلاقی. "بررسی الگوی حساسیت و مقاومت آنتی بیوتیکی در سویه های اشریشیاکلی جدا شده از عفونت های ادراری در شهر تبریز". مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 3 ،2 ، 1392، 149. magiran.com/p1171843
Hamed Molaabaszadeh; Behnood Hajisheikhzadeh; Masoud Mollazadeh; Kobra Eslami; Nader Mohammadzadeh Gheshlaghi. "Study of Sensibility and Antimicrobial Resistance in Escherichia coli Isolated from Urinary Tract Infection in Tabriz City", Journal of Fasa University of Medical Sciences, 3, 2, 2013, 149. magiran.com/p1171843
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال