ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
کاظم جوانمردی، آوا سلطانی حکمت، معصومه شکوهی، پریسا حسنین، مهدی بخشی، رقیه قدسی، لیلا رضاییان، (1392). نقش گیرنده های گابا A موجود در ناحیه پارابراکیال بر روی تعدیل درد در موشهای صحرایی، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 3(2)، 117. magiran.com/p1171845
Kazem Javanmardi, Ava Soltanihekmat, Masoomeh Shekoohi, Parisa Hasanein, Mehdi Bakhshi, Roghayeh Ghodsi, Leila Rezaeian, (2013). The Role of Parabrachial GABAA Receptors in Pain Modulation in Rats, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 3(2), 117. magiran.com/p1171845
کاظم جوانمردی، آوا سلطانی حکمت، معصومه شکوهی، پریسا حسنین، مهدی بخشی، رقیه قدسی، لیلا رضاییان، نقش گیرنده های گابا A موجود در ناحیه پارابراکیال بر روی تعدیل درد در موشهای صحرایی. مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 1392؛ 3(2): 117. magiran.com/p1171845
Kazem Javanmardi, Ava Soltanihekmat, Masoomeh Shekoohi, Parisa Hasanein, Mehdi Bakhshi, Roghayeh Ghodsi, Leila Rezaeian, The Role of Parabrachial GABAA Receptors in Pain Modulation in Rats, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2013; 3(2): 117. magiran.com/p1171845
کاظم جوانمردی، آوا سلطانی حکمت، معصومه شکوهی، پریسا حسنین، مهدی بخشی، رقیه قدسی، لیلا رضاییان، "نقش گیرنده های گابا A موجود در ناحیه پارابراکیال بر روی تعدیل درد در موشهای صحرایی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا 3، شماره 2 (1392): 117. magiran.com/p1171845
Kazem Javanmardi, Ava Soltanihekmat, Masoomeh Shekoohi, Parisa Hasanein, Mehdi Bakhshi, Roghayeh Ghodsi, Leila Rezaeian, "The Role of Parabrachial GABAA Receptors in Pain Modulation in Rats", Journal of Fasa University of Medical Sciences 3, no.2 (2013): 117. magiran.com/p1171845
کاظم جوانمردی، آوا سلطانی حکمت، معصومه شکوهی، پریسا حسنین، مهدی بخشی، رقیه قدسی، لیلا رضاییان، (1392). 'نقش گیرنده های گابا A موجود در ناحیه پارابراکیال بر روی تعدیل درد در موشهای صحرایی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 3(2)، صص.117. magiran.com/p1171845
Kazem Javanmardi, Ava Soltanihekmat, Masoomeh Shekoohi, Parisa Hasanein, Mehdi Bakhshi, Roghayeh Ghodsi, Leila Rezaeian, (2013). 'The Role of Parabrachial GABAA Receptors in Pain Modulation in Rats', Journal of Fasa University of Medical Sciences, 3(2), pp.117. magiran.com/p1171845
کاظم جوانمردی؛ آوا سلطانی حکمت؛ معصومه شکوهی؛ پریسا حسنین؛ مهدی بخشی؛ رقیه قدسی؛ لیلا رضاییان. "نقش گیرنده های گابا A موجود در ناحیه پارابراکیال بر روی تعدیل درد در موشهای صحرایی". مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 3 ،2 ، 1392، 117. magiran.com/p1171845
Kazem Javanmardi; Ava Soltanihekmat; Masoomeh Shekoohi; Parisa Hasanein; Mehdi Bakhshi; Roghayeh Ghodsi; Leila Rezaeian. "The Role of Parabrachial GABAA Receptors in Pain Modulation in Rats", Journal of Fasa University of Medical Sciences, 3, 2, 2013, 117. magiran.com/p1171845
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال