ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
پرستو چمن رخ، محمدحسن شاه حسینی، مهناز مظاهری اسدی، طاهر نژاد ستاری، داوود اسماعیلی، (1392). مقایسه دو روشPCR و تست اوره آز سریع در شناسایی هلیکوباکتر پیلوری در نمونه بافت بیوپسی معده، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 3(2)، 104. magiran.com/p1171853
Parastoo Chamanrokh, Mohammad Hassan Shahhosseiny, Mahnaz Mazaheri Assadi, Taher Nejadsattari, Davood Esmaili, (2013). Comparison PCR Method and Rapid Urease Test to Detect Helicobacter Pylori in the Gastric Biopsy Tissue Samples, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 3(2), 104. magiran.com/p1171853
پرستو چمن رخ، محمدحسن شاه حسینی، مهناز مظاهری اسدی، طاهر نژاد ستاری، داوود اسماعیلی، مقایسه دو روشPCR و تست اوره آز سریع در شناسایی هلیکوباکتر پیلوری در نمونه بافت بیوپسی معده. مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 1392؛ 3(2): 104. magiran.com/p1171853
Parastoo Chamanrokh, Mohammad Hassan Shahhosseiny, Mahnaz Mazaheri Assadi, Taher Nejadsattari, Davood Esmaili, Comparison PCR Method and Rapid Urease Test to Detect Helicobacter Pylori in the Gastric Biopsy Tissue Samples, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2013; 3(2): 104. magiran.com/p1171853
پرستو چمن رخ، محمدحسن شاه حسینی، مهناز مظاهری اسدی، طاهر نژاد ستاری، داوود اسماعیلی، "مقایسه دو روشPCR و تست اوره آز سریع در شناسایی هلیکوباکتر پیلوری در نمونه بافت بیوپسی معده"، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا 3، شماره 2 (1392): 104. magiran.com/p1171853
Parastoo Chamanrokh, Mohammad Hassan Shahhosseiny, Mahnaz Mazaheri Assadi, Taher Nejadsattari, Davood Esmaili, "Comparison PCR Method and Rapid Urease Test to Detect Helicobacter Pylori in the Gastric Biopsy Tissue Samples", Journal of Fasa University of Medical Sciences 3, no.2 (2013): 104. magiran.com/p1171853
پرستو چمن رخ، محمدحسن شاه حسینی، مهناز مظاهری اسدی، طاهر نژاد ستاری، داوود اسماعیلی، (1392). 'مقایسه دو روشPCR و تست اوره آز سریع در شناسایی هلیکوباکتر پیلوری در نمونه بافت بیوپسی معده'، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 3(2)، صص.104. magiran.com/p1171853
Parastoo Chamanrokh, Mohammad Hassan Shahhosseiny, Mahnaz Mazaheri Assadi, Taher Nejadsattari, Davood Esmaili, (2013). 'Comparison PCR Method and Rapid Urease Test to Detect Helicobacter Pylori in the Gastric Biopsy Tissue Samples', Journal of Fasa University of Medical Sciences, 3(2), pp.104. magiran.com/p1171853
پرستو چمن رخ؛ محمدحسن شاه حسینی؛ مهناز مظاهری اسدی؛ طاهر نژاد ستاری؛ داوود اسماعیلی. "مقایسه دو روشPCR و تست اوره آز سریع در شناسایی هلیکوباکتر پیلوری در نمونه بافت بیوپسی معده". مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 3 ،2 ، 1392، 104. magiran.com/p1171853
Parastoo Chamanrokh; Mohammad Hassan Shahhosseiny; Mahnaz Mazaheri Assadi; Taher Nejadsattari; Davood Esmaili. "Comparison PCR Method and Rapid Urease Test to Detect Helicobacter Pylori in the Gastric Biopsy Tissue Samples", Journal of Fasa University of Medical Sciences, 3, 2, 2013, 104. magiran.com/p1171853
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال