ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمید خسرو ضمیری، مهرداد نوروزی، سیاوش مرادی، محمد شعبانی، علی شریفی، محمد علی حق بین، (1392). بررسی مقایسه ای تغییرات فشار داخل چشم و همودینامیک بیمار پس از لولهگذاری داخل تراشه با لارینگوسکوپ مکینتاش، مککوی و ویدئو لارینگوسکوپ، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 3(2)، 111. magiran.com/p1171858
Hamid Khosro Zamiri, Mehrdad Noroozi, Siavash Moradi, Mohammad Shabani, Ali Sharifi, Mohammad Ali Haghbin, (2013). Evaluation of intra ocular pressure and hemodynamic change following intubation with Maccoy, Macintosh and Video laryngoscope, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 3(2), 111. magiran.com/p1171858
حمید خسرو ضمیری، مهرداد نوروزی، سیاوش مرادی، محمد شعبانی، علی شریفی، محمد علی حق بین، بررسی مقایسه ای تغییرات فشار داخل چشم و همودینامیک بیمار پس از لولهگذاری داخل تراشه با لارینگوسکوپ مکینتاش، مککوی و ویدئو لارینگوسکوپ. مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 1392؛ 3(2): 111. magiran.com/p1171858
Hamid Khosro Zamiri, Mehrdad Noroozi, Siavash Moradi, Mohammad Shabani, Ali Sharifi, Mohammad Ali Haghbin, Evaluation of intra ocular pressure and hemodynamic change following intubation with Maccoy, Macintosh and Video laryngoscope, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2013; 3(2): 111. magiran.com/p1171858
حمید خسرو ضمیری، مهرداد نوروزی، سیاوش مرادی، محمد شعبانی، علی شریفی، محمد علی حق بین، "بررسی مقایسه ای تغییرات فشار داخل چشم و همودینامیک بیمار پس از لولهگذاری داخل تراشه با لارینگوسکوپ مکینتاش، مککوی و ویدئو لارینگوسکوپ"، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا 3، شماره 2 (1392): 111. magiran.com/p1171858
Hamid Khosro Zamiri, Mehrdad Noroozi, Siavash Moradi, Mohammad Shabani, Ali Sharifi, Mohammad Ali Haghbin, "Evaluation of intra ocular pressure and hemodynamic change following intubation with Maccoy, Macintosh and Video laryngoscope", Journal of Fasa University of Medical Sciences 3, no.2 (2013): 111. magiran.com/p1171858
حمید خسرو ضمیری، مهرداد نوروزی، سیاوش مرادی، محمد شعبانی، علی شریفی، محمد علی حق بین، (1392). 'بررسی مقایسه ای تغییرات فشار داخل چشم و همودینامیک بیمار پس از لولهگذاری داخل تراشه با لارینگوسکوپ مکینتاش، مککوی و ویدئو لارینگوسکوپ'، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 3(2)، صص.111. magiran.com/p1171858
Hamid Khosro Zamiri, Mehrdad Noroozi, Siavash Moradi, Mohammad Shabani, Ali Sharifi, Mohammad Ali Haghbin, (2013). 'Evaluation of intra ocular pressure and hemodynamic change following intubation with Maccoy, Macintosh and Video laryngoscope', Journal of Fasa University of Medical Sciences, 3(2), pp.111. magiran.com/p1171858
حمید خسرو ضمیری؛ مهرداد نوروزی؛ سیاوش مرادی؛ محمد شعبانی؛ علی شریفی؛ محمد علی حق بین. "بررسی مقایسه ای تغییرات فشار داخل چشم و همودینامیک بیمار پس از لولهگذاری داخل تراشه با لارینگوسکوپ مکینتاش، مککوی و ویدئو لارینگوسکوپ". مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 3 ،2 ، 1392، 111. magiran.com/p1171858
Hamid Khosro Zamiri; Mehrdad Noroozi; Siavash Moradi; Mohammad Shabani; Ali Sharifi; Mohammad Ali Haghbin. "Evaluation of intra ocular pressure and hemodynamic change following intubation with Maccoy, Macintosh and Video laryngoscope", Journal of Fasa University of Medical Sciences, 3, 2, 2013, 111. magiran.com/p1171858
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال