ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Mostafa Heidari Majd, Jaleh Barar , Davoud Asgari, Hadi Valizadeh, Mohammad Reza Rashidi, Vala Kafil, Javid Shahbazi, Yadollah Omidi, (2013). Targeted Fluoromagnetic Nanoparticles for Imaging of Breast Cancer MCF-7 Cells, Advanced Pharmaceutical Bulletin, 3(1), 189-195. magiran.com/p1172427
Mostafa Heidari Majd, Jaleh Barar , Davoud Asgari, Hadi Valizadeh, Mohammad Reza Rashidi, Vala Kafil, Javid Shahbazi, Yadollah Omidi, Targeted Fluoromagnetic Nanoparticles for Imaging of Breast Cancer MCF-7 Cells, Advanced Pharmaceutical Bulletin, 2013; 3(1): 189-195. magiran.com/p1172427
Mostafa Heidari Majd, Jaleh Barar , Davoud Asgari, Hadi Valizadeh, Mohammad Reza Rashidi, Vala Kafil, Javid Shahbazi, Yadollah Omidi, "Targeted Fluoromagnetic Nanoparticles for Imaging of Breast Cancer MCF-7 Cells", Advanced Pharmaceutical Bulletin 3, no.1 (2013): 189-195. magiran.com/p1172427
Mostafa Heidari Majd, Jaleh Barar , Davoud Asgari, Hadi Valizadeh, Mohammad Reza Rashidi, Vala Kafil, Javid Shahbazi, Yadollah Omidi, (2013). 'Targeted Fluoromagnetic Nanoparticles for Imaging of Breast Cancer MCF-7 Cells', Advanced Pharmaceutical Bulletin, 3(1), pp.189-195. magiran.com/p1172427
Mostafa Heidari Majd; Jaleh Barar ; Davoud Asgari; Hadi Valizadeh; Mohammad Reza Rashidi; Vala Kafil; Javid Shahbazi; Yadollah Omidi. "Targeted Fluoromagnetic Nanoparticles for Imaging of Breast Cancer MCF-7 Cells", Advanced Pharmaceutical Bulletin, 3, 1, 2013, 189-195. magiran.com/p1172427
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال